Connect with us

Punëtori

3 studentët e Fakultetit të Arkitekturës të UP-së eksplorojnë në Split për ndërtimin e hapësirave urbane

Published

on

Fakulteti i Arkitekturës, në “Summer School-Introverted and Extroverted Spaces: New pedagogical approaches to the house and the city”, që u mbajt në Split të Kroacisë, më 27.08.2022- 04.09.2022, është përfaqësuar nga studentët Bardha Pireva, Erleta Berisha dhe Granit Havolli.

Kjo shkollë verore është organizuar nga BTU- Brandenburg University of Technology në bashkëpunim me Universitetin e Zagrebit dhe pjesëmarrja e studentëve tanë është realizuar falë marrëveshjeve që FA ka me profesorët dhe universitetet në Gjermani.

Studentët kanë eksploruar se si është ndërtuar dhe përvetësuar hapësira urbane përmes përjetimeve të tyre.

Gjatë punës dhe hulumtimit një javor, janë identifikuar hapësirat që janë dhe mund të bëhen të dukshme dhe ato që janë dhe mund të mbeten të padukshme.

Qëllimi i shkollës verore, si vazhdimësi e asaj të mbajtur para dy muajve në Cottbus të Gjermanisë, ka qenë të rikonceptohet raporti mes shtëpisë dhe qytetit, duke reflektuar mbi nocionin se pjesët e dukshme dhe dimensionet prezentë e përbëjnë qytetin, ndërsa e padukshmja dhe jo-prezentja përfaqësojnë shtëpinë./Media Ndërtimi.

Punëtori

Mbahet punëtoria si të mbrohet industri e përpunimit të drurit

Published

on

SHPDK udhëheq takimin si fasilitator në krijimin e strategjisë për industrinë e drurit. Projektet, mbështetjet grantet, ndryshimet për këtë sektor do të bazohen në të rezultatet që do gjenerohen nga kjo strategji për industrinë e përpunimit të drurit:

Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, organizoi Punëtorinë e parë të Procesit të Analizës së Ndërmarrësisë me temën “Analiza e përparësive, mangësive, mundësive dhe kërcënimeve (SWOT), për industrinë e përpunimit të drurit.”

Që nga viti 2018, Kosova është bërë pjesë e procesit të Specializimit të Mençur, që mbështetet dhe koordinohet për së afërmi nga Komisioni Evropian nëpërmjet Joint Research Centre (JRC).

Për këtë proces është themeluar edhe Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit të Mençur i përbërë nga përfaqësues qeveritarë, akademisë,  biznesit dhe shoqërisë civile.

Ky proces zhvillohet nëpërmjet partneritetit dhe qasjes nga poshtë-lart, ku specializimi i mençur ka të bëjë me bashkërendimin e aktiviteteve të  të gjithë hisedarëve të lartpërmendur, për të punuar në zbatimin e strategjisë për rritje afatgjatë, të mbështetura nga fondet e BE-së.

Ekipi Nacional, pas analizave kuantitative dhe kualitative të potencialit ekonomik, inovativ dhe shkencor të vendit, ka identifikuar fushat e mëposhtme si domene prioritare:

  • TIK (përfshirë telekomunikimin me tela)
  • Përpunimi (me fokus kryesisht tek perpunimi i drurit)
  • Industria Agroushqimore
  • Energjia (me fokus kryesisht tek energjia e gjelbër)
  • Industritë Kreative

Bazuar në këto dy analiza, gjatë periudhës shtator-dhjetor të këtij viti  pritet të realizohet edhe procesi i  analizës së ndërmarrësisë i njohur në anglisht si Entrepreneurial Discovery Process-EDP.

Për procesin e EDP-së  do të krijohen pesë grupe punuese sipas pesë fushave prioritare të mësipërme dhe do të organizohen një sërë punëtorish ku do të diskutohen nevojat dhe instrumentet specifike si politikat, masat, dhe veprimet që duhet të ndërmerren në mbështetje të inovacionit.

Secili grup punues për fushën prioritare përkatëse do të koordinohet nga një koordinator i caktuar nga sektori qeveritar dhe një fasilitator nga sektori privat/joqeveritar/akademik.

Në bashkërendim me koordinatorin nga Qeveria, fasilitatori ka për përgjegjësi: drejtimin dhe moderimin e takimeve te grupit punues, dokumentimin e rezultateve si dhe udhëheqjen e procesit te vendimmarrjes.

Të dhënat nga grupet e punës së EDP-së do të plotësojnë rezultatet e dala nga faza e parë  dhe do të përfshihen në dokumentin përfundimtar të Strategjisë për Specializim të Mençur në Kosovë. Për fushën prioritare të industrisë së përpunimit të drurit

Continue Reading

Punëtori

Agjencia Kadastrale merr pjesë në konferencën për të dhëna gjeohapësinore në Slloveni

Published

on

Nën organizimin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Sllovenisë dhe me pjesëmarrjen e autoriteteve për kadastër, për hartografi dhe për të dhëna gjeohapësinore nga shtete të regjionit, përfshi edhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës në Velenje të Sllovenisë është mbajtur Konferenca e 14 Regjionale për Kadastër dhe për Gjeoinformacion.

Në këtë konferencë Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë për Kadastër dhe nga Udhëheqësi i Njësisë për Implementimin e Projekteve  Avni Ahmeti dhe Muzafer Çaka ka mbajtur edhe prezantimin kushtuar gjendjes aktuale në kadastër dhe në infrastrukturën gjeohapësinore, të arrituar e sfidat në këtë fushë si dhe vizionin për të ardhmen./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Punëtori

Kontributi i komunave tejet i nevojshëm për hartimin e ligjit për Planifikim Hapësinor

Published

on

Në kuadër të Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës, ​​UN-Habitat Kosova organizoi takimin e Kolegjiumit të AKK-së për Planifikim Hapësinor në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës (AKK).

Takimi ka trajtuar një gamë të gjerë temash që trajtojnë realitetet e kornizës ligjore në fushën e planifikimit hapësinor, me pjesëmarrjen e drejtorëve të departamenteve të planifikimit urban nga komunat e Kosovës, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, dhe Instituti për Planifikim Hapësinor.

Theks i veçantë i është vënë procesit të vazhdueshëm të Projektligjit për Planifikim Hapësinor dhe rolit të grupit punues përkatës në këtë drejtim.

Ndër temat e trajtuara ishin përfshirja e komunave në procesin e vlerësimit ex-post të Ligjit për Planifikim Hapësinor në proceset aktuale reformuese dhe sfidat e hasura në zbatimin e kornizës aktuale ligjore në fushën e planifikimit hapësinor.

Pjesëmarrja dhe kontributi i komunës u pa e nevojshme për hartimin e një ligji të përshtatshëm dhe të zbatueshëm.

Po ashtu, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës prezantuan Projektligjin për Performancën e Energjisë në Ndërtesa. Kjo u pasua nga një diskutim konstruktiv mbi mundësitë dhe sfidat për tranzicionin energjetik në sektorin e ndërtimit.

Programi i Zhvillimit Gjithëpërfshirës zbatohet nga UN-Habitat Kosova, PAX, CBM dhe NSI dhe financohet nga Qeveria e Suedisë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending