Komuna e Suharekës detyrohet të anulojë tenderin për murin mbrojtës në Stravuqinë

0

Kontrata me titull “Ndërtimi i murit mbrojtës në Breshanc dhe Stravuqinë – Rregullimi i murit të shkolla e Stravuqinës”, që nënkupton pjesën e dytë të titullit, në fshatin malor të Stravuqinës, i ka kushtuar Komunës së Suharekës 5,479.25 euro. Fituese e tenderit ka qenë kompania “Xh.Kololli”.

Mirëpo dikush nga tri kompanitë tjera që nuk kanë fituar tenderin është ankuar shpejt për këtë kontratë, saktësisht pas katër ditësh.

Tenderi është anuluar. Arsyetimi që jepet në njoftimin e anulimit është, sipas dokumentit, “Në përputhje me nenin 108/A paragrafi 10.2 të LPP-së (Ligjit për Prokurim Publik)”.

E nëse hyni të shihni në ligj se çka përmban ky nen dhe kjo pikë atëherë shihni:

Neni 108/A

Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

 

  1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit.

 ***

  1. Autoriteti kontraktues mund, me anë të një vendimi:

10.1 – të refuzojë kërkesën e propozuar për shqyrtim si të pabaza;

10.2 – të miratojë një kërkesë për rishikim si të bazuar dhe të anulojë pjesërisht ose tërësisht vendimin e miratuar;“.

REKLAMA