Connect with us

Prokurim Publik

Në OSHP shpërthejnë akuzat për keqpërdorime milionëshe në tenderin 17 milionësh

Published

on

Akuza për keqpërdorime milionëshe janë drejtuar ndaj drejtoreshës së Prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës, Valmire Bllaca nga përfaqësues të kompanive private të cilët janë shprehur të pa kënaqur me vlerësimin e ofertave të tyre për tenderin 17 milionësh “Rikonstruimi i rrugës Rajonale R115, Segmenti Prizren-Prevallë”, me numër të prokurimit: 205-19-5392-5-1-1.

Për këtë aktivitet prokurimi ministria ka rekomanduar për kontratë kompanitë “Eskavatori & Pro Group & Best Company” për lotin e parë, si dhe “Papenburg & Ardiani Company” për lotin e dytë. Por, kundër këtij vendimi  konsorciumi “2A Group” & “2T” si dhe “Sa-Sallahu & Groma Hold” janë drejtuar me ankesë ministrisë së Infrastrukturës. Por, pas refuzimit, ata të drejtën e tyre e kanë kërkuar në Organin Shqyrtues të Prokurimit.

Valon Ademi, përfaqësues i konsorciumit “2A Group” & “2T” në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) të cilën e ka monitoruar “Front Online” ka drejtuar akuza për keqpërdorime milionëshe ndaj drejtoreshës së prokurimit në këtë Ministri Valmire Bllacës.

“Ne si grup i operatorëve edhe gjatë vlerësimit të parë që i është bërë ofertës sonë jemi shpallur të pa përgjegjshëm, për një dokument që Autoriteti Kontraktues nuk deshi qe ta shikonte e as ta kërkonte, por u mjaftua me një arsye të pa qenë për të na eliminuar neve sepse siç u pa edhe ne rivlerësim cak ka qenë shpallja fitues e operatorit ekonomik “Eskavatori”, që do të thotë për Autoriteti Kontraktues nuk kanë pasur rendësi fare arsyet e eliminimit, por ka pas rendësi kush të shpallet fitues. Në ketë rast kanë shpallur fitues një operator ekonomik që është i pa përgjegjshëm dhe ka ofertuar një çmim prej 1,5 milionë euro më shumë se sa oferta e konsorciumit tonë. D.m.th këtu bëhet fjalë për 1.5 milionë euro keqpërdorim që po tentojnë Autoriteti Kontraktues me dëmtua buxhetin e Kosovës për qëllime që ata i dinë”, ka thënë Ademi në seancën e OSHP-së, raporton “Front Online”.

Ademi më tutje ka thënë se sa iu përket arsyeve për të cilat është eliminuar konsorciumi që ai përfaqëson nuk qëndron pasi që siç ka thënë ai pajisjet të cilat pretendohet që nuk i ka paraqitur kjo arsye nuk qëndron sepse sipas tij në Dosje Tenderit (DT) janë të paraqitura librezat e këtyre pajisjeve, Fotografitë, dhe te gjitha dokumentacionet e kërkuara sipas dosjes së Tenderit.

“Ka ndodhur vetëm një gabim teknik tek kontrata e Qiramarrje se këtyre pajisjeve të cilën Autoriteti Kontraktues shume lehtë ka mundur ta vërtetoj konform nenit 72 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP). Arsyeja tjetër e eliminimit tonë ka të bëjë me referencat se kinse ne nuk i përmbushim kërkesën në lidhje me punët e realizuara dhe te përfunduara në periudhën e shkuar 3 vjeçare e cila kërkohet të jete jo me pak se 10 milionë euro. Ne jemi të gatshëm që edhe para Paneli Shqyrtues të dorëzojmë të gjitha provat ne lidhje me ketë pretendim ku shihet qartë se ne si OE e tejkalojmë vlerën prej 10 milionë eurove” ka thënë ai. Ademi më tutje ka thënë se Autoriteti Kontraktues  konsorciumit që përfaqëson ai ua ka pranuar punët e përfunduara në vlerë prej 8,5 milionë euro në tre vitet e fundit, por siç ka thënë ai na kontrata numër tre, AK sipas tij nuk e pranon vlerën e realizuar të kësaj kontrate e cila është 4,5 milionë euro, e që sipas tij i bije se vlera totale e punëve të realizuara është 12 milionë euro.

“Unë jam i bindur se prapë edhe nëse kjo lënde kthehet në rivlerësim jam i bindur se Autoriteti Kontraktues nuk do t’i shikoj dokumentet por do të shikojë cakun ku e ka tek OE “Eskavatori” dhe “Papenburgu’”,  ka thënë më tutje Valon Ademi

Në anën tjetër Flamur Bllacaku, përfaqësues ligjor i konsorciumit “SA-Sallahu”Sh.P.K.& “Groma Hold” ka thënë se sipas dosjes se tenderit nuk është kërkuar që makineritë të jenë të ndryshme për ketë tha se ka kontrata të nënshkruar të mëhershme ku kompani të ndryshme kanë aplikuar me makineri te ndryshme, ne projektin e zgjerimit N9.1 segmenti Dolc- Gjakovë, sipas tij kompania KAG asfalt ka aplikuar në tre lote me te njëjta makineri dhe nuk ka pasur problem që e njëjta te fitoj tenderin.

Ai më tutje ka treguar se edhe te rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur Dragash- Brod kompania KAG asfalt ka aplikuar në të dy lotet me te njëjtën makineri dhe është shpallur fitues. Gjithashtu edhe rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur Dragash- Brod, kompania “Renual Tahiri” sipas tij ka aplikuar në të dy lotet me te njëjtat makineri dhe nuk ka paraqit problem, raporton “Front Online”.

Në anën tjetër, Valmira Bllaca nga Autoriteti Kontraktues ka thënë në seancën e OSHP-së se me vendimin e datës 23.12.2019 ky projekt është kthyer ne rivlerësim ne bazë te nenit 72 dhe 59 të LPP-së. Sipas saj, në bazë të këtij vendimi përmes e-prokurimit është kërkuar nga grupi Operatoreve Ekonomik me lider “2A Group” që të prezantohen dëshmi për realizimin e kontratave për 3 vitet e fundit. “Ne kontratën e prezantuar me numër 3 vlera e të cilës pa TVSh është 3.716.513.00 euro, ndërsa me TVSH ajo është 4.392.144.42 euro. Në akt kolaudimin e prezantuar nga vet kompania është prezantuar se kjo kompani ka përfunduar vetëm 30 % të punëve te realizuar në ketë kontrate dhe në bazë të këtij e kemi marrë vetëm 30% te vlerës së kontratës.

“Në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës vlera e kërkuar dhe realizuar ka qenë 10 milionë euro, ndërsa pjesa e dytë 11 milionë euro. Vlera totale e projekteve te prezantuar a nga  grupi Operatoreve Ekonomik me lider ‘2 A Grup’ është 8.853.0129.26 euro. Në Dosje të Tenderit dhe në njoftimin për kontratë tek kërkesat mbi mundësitë profesionale është kërkuar lista e mjeteve dhe stabilimenteve për realizimin e projektit në ketë kërkese është cekur se nëse OE nuk i ka këto makineri atëherë mund t’i angazhoj pajisjet me një marrëveshje për Qiramarrje. OE nuk ka ofruar marrëveshje për pajisjen AA- 781 Se , AA 782 SE, AA 73 LU, AA -704 PY, gjithashtu nuk ka ofruar për gërryesin e asfaltit për gërryerjen e asfaltit me emër Verting. Sa për sqarim për projektin qe ka qenë ne vlerësim OE ‘2 A Grup’ është anuluar sepse për kërkesën e udhëheqësin punishtes ceket se udhëheqësi nuk duhet të jetë në asnjë projekt në ministri. Në bazë të vendimit tuaj te kaluar GR me lider “2A grup” është shpallur i pa përgjegjshëm andaj konsideroj se ankesa e tyre është te hedhet si e pa lejuar” ka thënë Bllaca, raporton “Front Online”.

Më tutje Bllaca ka thënë se për grupin e Operatoreve “Sa-Sallahu” në letrën standarde që iu është dërguar për eliminim është specifikuar pjesa 1 dhe 2.

“Me qenë se OE ka aplikuar ne te 2 pjesët, ne e kemi cekur OE ka aplikuar me pajisje të njëjta në të dy lotet, ka qenë sqarim për ketë pike, dhe te gjeturat kanë qene te njëjta ky sqarim me shume është bërë edhe për Eksperti Shqyrtues i cili ne ekspertizën e fundit i ka ngatërruar ne ekspertizën kaluar. Ne  e kemi pa te rrugës te bëjmë ketë sqarim. Ne seancën dëgjimore po për ketë AP nga ju kryetar është pyetur eksperti se a i plotëson OE ‘Sa-Sallahu’ a i plotëson kriteret ne dosje të tenderit konkretisht është përgjigjur me po, ndërsa në ketë ekspertize kërkesat nuk i plotëson si dëshmi është vieo Incizimi. Ky ekspert në ekspertizat e kaluara ka deklaruar se te gjitha kërkesat për rishqyrtim pranë Autoriteti Kontraktues janë te njëjta me ankesat e dërguara ne OSHP, për te cilat ne seancën dëgjimorë ju kam dëshmuar se asnjë kërkesë për rishqyrtim drejtuar te Autoriteti Kontraktues nuk ka qenë e njëjtë me ankesën e drejtuar ne OSHP, si dëshmi mund t’i referoheni video se seancës se kaluar” tha ajo.

Bllaca me tutje ka thëne se Eksperti Shqyrtues prape ka deklaruar se ankesa e Sa-Sallahu është  e njëjta me atë në Autoriteti Kontraktues që sipas saj kjo nuk qëndron, sepse kresa për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues nuk ka asnjë pretendim ankimor ne lidhje me ketë projekt.

 Në anën tjetër gjatë prezantimit në seancë Eksperti Shqyrtues Hysni Muhadri  tha se ky Aktivitet i Prokurimit nuk është vlerësuar konform nenit 59 dhe nuk janë trajtuar te gjithë OE konform nenit 7 te LPP-së.

“Sa i përket pretendimit të përfaqësuese së AK, znj.Bllaca e cila thirret në vlerësimin paraprak ku për atë raport kemi vendim të lëshuar nga OSHP, ekzistojnë faktet dhe argumentet për te ia sqaruar e ka përgjigjen mbi 7 faqe për të gjithë kronologjinë dhe pretendimet e ngritura për mashtrim, te gjitha janë te njoftuar. Unë nga fillimi kame qenë transparent. Sa i përket kërkesës për rishqyrtim është e vërtet qe ne e-prokurim e kam pa si te hapet faqja është kërkesa  për rishqyrtim pa pretendime ankimore e afatshme në konsulte me IT për te mos ngritën dyshime e kam thirr zyrtarin e IT-s dhe në pjesën e majtë te e-prokurimit në piken 2.8 ku është edhe e nënvizuar ekziston kërkesa për rishqyrtim e OE ‘Sa- Sallahu’ me te gjitha pretendimet ashtu siç e ka dorëzuar ankesën  ne OSHP ”, tha ai.

Në fund të seancën përfaqësuesi i konsorciumit “2A Group” & “2T” si dhe “Sa-Sallahu & Groma Hold” kërkuan nga OSHP-ja që  ankesat e tyre të aprovohen si të bazuara dhe lënda të kthehet në rivlerësim. Deri sa në anën tjetër Autoriteti Kontraktues kërkojë nga Paneli Shqyrtues që të refuzohen ankesat e OE si te pa bazuara dhe te mbetet ne fuqi vendimi  Autoritetit Kontraktues.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim.

Prokurim Publik

Ndahen gjysmë milioni euro për ndërtimin e tri mbikalime të përkohshme në ‘Aktash’, ‘Lakrishtë’ dhe ‘Arbëri’

Published

on

Komuna e Prishtinës planifikon të ndaj rreth 500 mijë euro për ndërtim të përkohshëm të mbikalimeve në lagjet ‘Aktash, ‘Lakrishtë’ dhe ‘Arbëri’.Afatet kohore për përfundim të këtij tenderi janë 120 ditë nga dhënia e tij.

Sipas detajeve në dosjen e tenderit, Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses kontrata për punë të ngjashme, në vlerë minimale prej 700,000.00 euro në 3 vitet e fundit.

Po ashtu, për kryerje të këtyre punëve, pperatori ekonomik duhet të angazhoj  personelin profesional të cilët duhet të kenë kualifikimet shkollore si: Menaxheri i projektit inxhinier i diplomuar i ndërtimit (drejtimi konstruktiv) – 5 vite përvojë pune pas diplomimit, udhëheqës i punishtes -Inxhinier i dip.i ndërtimtarisë , drejtimi  konstruktiv – 3 vite përvojë pune pas diplomimit, Një inxh.i gjeodezisë (inxhinier ose bachelor) drejtimi gjeodezisë – 3 vite përvojë pune pas diplomimit, dy teknik  drejtimi- ndërtimtari dhe një teknik drejtimi i makinerisë.

Gjithashtu, Operatori ekonomik duhet të ofroj dëshmi të kënaqeshme Autoritetit Konktraktues (Komunës) se qarkullimi bankar, gjatë tri viteve të fundit ka qenë jo me pak se 900,000.00 euro.

Kriter për dhënie të këtij tenderi është operatori ekonomik që ofron çmimin më të ulët.

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se për vitin 2023 pritet të alokojë 40 milionë euro nga buxheti, për projekte të Investimeve Kapitale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

1.7 milionë euro po planifikohet t’i jepen kompanisë të gjobitur nga Dogana për shmangie të akcizës

Published

on

Një tender që “peshon” gati 1.7 milionë euro po planifikohet t`i jepet kompanisë “Hib Petrol”, e gjobitur pak muaj më parë nga Dogana për shmangie të akcizës.

Është Agjencia Qendrore e Prokurimit ajo që më 24 gusht të këtij viti ka rekomanduar për kontratë biznesin, e udhëhequr nga Ibrahim dhe Kujtim Bucaliu. Sipas marrëveshjes, e cila pritet të nënshkruhet ditëve në vijim, parashihet furnizimi me karburante i FSK-së për 12 muaj.

AQP është organ që kryen aktivitetet e prokurimit ne emër të autoriteteve kontraktuese në rastet kur këto të fundit kërkojnë diçka të tillë. Në rrethanat konkrete, Ministria e Mbrojtjes e ka ngarkuar këtë organ për të realizuar aktivitetetin e prokurimit – ani pse ka mundur të merret vetë me të, raporton “Front Online”.

Kontrata është publike kornizë, çka nënkupton se shuma prej gati 1.7 milionë euro mund të mos harxhohet e tëra. FSK paguan vetëm për litrat e derivateve që shpenzon.

Tenderi ka shkuar me procedurë të hapur. Për të kanë aplikuar dy kompani, raporton “Front Online”.

“Petrol Company” ka ofertuar me 1 milion e 649 mijë euro. Kurse “Hib Petrol” me një çmim prej 1 milion e 625 mijë eurove.

Dhënia e tenderit për “HIB Petrol” vjen dy muaj pasi kompania në fjalë “hëngri” një gjobë të madhe.

Ajo u ndëshkua nga Dogana e Kosovës me rreth 1 milion euro. I kishte dërguar për muaj të tërë Doganës dokumentete, të nënshkruara nga zyra ndërlidhëse e Greqisë, si subjekt pranues i derivateve të naftës. Importi i naftës për ambasadat, zyret ndërlidhëse e misionet e huaja lirohet nga akciza. Mirëpo këto dokumente të “HIB PETROL” ishin të falsifikuara, raporton “Front Online”.

Dogana kishte njoftuar se jo vetëm kjo kompani, por edhe dy të tjera ishin të përfshira në këtë skemë. Llogaritej se ato, të trija bashkë, i janë shmangur akcizës në vlerë mbi gjysmë milionë euro.

“Si rezultat është zbuluar lirimi i bazuar ne dokumente te falsifikura nder vite, fillimisht nga këto tri subjekte që kanë deklaruar edhe ndërlidhjen mes vete. Dyshimi është se këto subjekte kanë liruar në import derivate duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej mbi 600 mijë euro gjatë tre viteve të fundit”, njoftonte Dogana e Kosovës.

Si rezultat i aksionit të Doganës në pranga patën përfunduar tre persona. Në mesin e tyre edhe Fatbardh Xhaferi, atë kohë, menaxher i kontratave në kompaninë, “Hib Petrol”./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

Gjykata e Tenderëve nuk do të shqyrtojë fare 800 ankesa të bizneseve kosovare

Published

on

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) apo siç njihet ndryshe Gjykata e Tenderëve, ka vendosur që të gjitha ankesat e deri datës 8 qershor 2022, të operatorëve ekonomik që kanë marrë pjesë nëpër tenderët e institucioneve publike, nuk do të shqyrtohen fare.

E numri i këtyre ankesave që nga data 1 prill 2021 e deri në qershor 2022 ka arritur në 800.

Arsyeja e grumbullimit të këtyre ankesave është sepse Bordi i OSHP-së ka qenë i pa funksionalizuar që nga 1 prilli 2021 deri më 23 qershor 2022, pasi që atij të kaluarit i kishte përfunduar mandati, ndërsa të riun Kuvendi i Kosovës e kishte vonuar për miratim.

Në një përgjigje për Kallxo.com, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), ka thënë se të gjitha vendimet që do lëshohen në lidhje me ankesat, do të jenë të pashqyrtuara dhe për secilën ankesë do të ketë një vendim me bazë të njëjtë ligjore.

Sipas OSHP-së, arsyeja e mos shqyrtimit të ankesave, është sepse iu ka kaluar të gjithave afati ligjor për shqyrtim.

“Anëtarët e Bordit të OSHP-së pas analize të të gjithë situatës në tërësi dhe diskutimeve të shumta, përparësive për shqyrtim dhe mos shqyrtim të ankesave që janë pranuar gjatë kohës sa Bordi ka qenë jo funksional, në mbledhjen e mbajtur me datën 12 korrik 2022, me shumicë votash konstatuan se ankesat e parashtruara nuk mund të shqyrtohen për faktin se kanë kaluar afatet ligjore për shqyrtim dhe të njëjtat janë jashtë afatit për shqyrtim”- ka thënë OSHP-ja.

Sipas OSHP-së, afati për një vendim përfundimtar për një ankesë është 34 ditë dhe OSHP-ja mund të përcaktojë ndonjë çështje si të ndërlikuar dhe të shtyjë afatin për jo më shumë se 20 ditë.

Dhe duke u bazuar në kalimin e afatit ligjor dhe pamundësisë për të nxjerrë një vendim përfundimtar, OSHP-ja ka vlerësuar se shqyrtimi i këtyre ankesave do të ishte në kundërshtim me ligjin.

“Meqë ka kaluar një kohë relativisht e gjatë, rrjedhimisht kemi edhe kontrata te nënshkruara nga autoritetet kontraktuese, pastaj disa autoritete kontraktuese këto aktivitete te prokurimit të cilat janë objekt i ankesës nuk i kanë në planin buxhetor të këtij viti andaj është e pamundur të bëhet edhe zotimi i mjeteve që është kusht për  nënshkrim të kontratave publike” – thotë OSHP-ja.

Por, edhe një arsye tjetër që e ka shtyrë OSHP-në të marrë këtë vendim, është edhe rritja e çmimeve dhe sipas tyre, mund të mos ketë interes nga operatorët që të nënshkruajnë kontratat.

Kuvendi i Kosovës me 23 qershor 2022 ka zgjedhur bordin e Organit Shqyrtues të Prokurimit, pas 15 muajve që ky institucion nuk ishte funksional. Atij të kaluarit i kishte përfunduar mandati me 1 prill 2021./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending