Connect with us

Uncategorized

Detaje nga pakoja emergjente për ndihmë nga qeveria

Published

on

Ministria e Financave ka hartuar një pako të emergjencës fiskale për t’i ndihmuar qytetarët në nevojë dhe bizneset e prekura nga koronavirusi.

Shuma totale e kësaj pakoje do të jetë 170 milionë euro dhe e njëjta pritet të dërgohet në Qeveri për aprovim. Organizatat e bizneseve e kanë mirëpritur një gjë të tillë.

Ministria e Financave ka dërguar të plotë pakon e emergjencës fiskale, të cilën mund ta lexoni më poshtë:

Kapaciteti fiskal është shumë i kufizuar, rregullat fiskale tejet strikte; buxheti aktual i ngarkuar me borxhe të papaguara të qeverisë paraprake dhe papërgjegjësi në bllokim afatgjatë të mjeteve;

Mungesa e monedhës autonome pamundëson shfrytëzimin e politikave monetare për shtim dhe garantim likuiditeti (roli i huadhënësit në instancë të fundit, intervenimi përmes masave të lehtësimit kuantitativ), përderisa kapaciteti për huamarrje shtesë brenda vendit është shumë i limituar;

Masat e qeverisë (kufizimet në ushtrimin e aktivitetit ekonomik për disa sektorë, kufizimet në lëvizjen e qytetarëve, kufizimet në qarkullimin ndërkombëtar të mallrave, vendimet për shtyerje në shlyrjen e obligimeve tatimore, rënia e kërkesës agregate si pasojë e uljes së të ardhurave në sektorët e ndikuar më shumë) janë reflektuar me automatizëm në një ulje të shpejtë të të hyrave tatimore dhe doganore. Varësisht nga kohëzgjatja e problemit me pandeminë, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënie të mundshme kumulative të të hyrave tatimore nga 7.5 e deri në 12.5% të buxhetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milionë euro më pak të hyra se sa ato të kalkuluara në muajin shkurt;

Masat e qeverisë për ballafaqim direkt me pandeminë përmes alokimeve shtesë për Ministrinë e Shëndetësisë, por edhe masat që janë ndërmarrë dhe po ndërmerren për të mbrojtur qytetarët më të goditur si dhe komunitetin e biznesit do të rezultojnë me shpenzime buxhetore më të larta se ato të dakorduara me buxhetin e aprovuar para më pak se dy javëve;

Implikimet e dalura nga pikat 4 dhe 5 më lartë, me automatizëm nënkuptojnë rritje të hendekut buxhetor apo dallimit mes shpenzimeve buxhetore dhe të hyrave të përgjithshme në arkën shtetërore, apo shkelje të disiplinës fiskale. Është më se e kuptueshme që ruajtja e kësaj disipline fiskale në këtë kontekst fiton rol sekondar në raport me nevojën për të ruajtur shëndetin e qytetarëve dhe ekonomisë, por megjithatë duhet trajtuar përmasat e këtij hendeku dhe opsioneve për mbulimin e tij. Bilanci bankar me të cilin ka filluar punën kjo qeveri është në masën e produktit nacional të vetëm tri javëve, dhe çfarëdo ulje e mëtejme e tij paraqet atakim të drejtpërdrejtë të aftësisë operuese të qeverisë e me këtë edhe të vetë vendit në tërësi. Financimi i brendshëm përmes huamarrjes është i limituar dhe potencialisht ka vetëm një adresë, atë të Trustit Pensional, por në një masë që asesi nuk e problematizon as shëndetin e këtij institucioni. Pjesa tjetër mbetet të dakordohet dhe kontraktohet në rrafshin ndërkombëtar.

Në pakon e masave emergjente që Qeveria e Republikës së Kosovës ka përgatitur si hap të parë adresimin e problemeve ekonomike të rezultuara nga pandemia, janë përfshirë veprime dhe intervenime që kanë për synim ndihmesën imediate për qytetarët tanë në ato role apo funksione që ata janë dëmtuar nga pandemia (si përfitues të skemave sociale nga shteti, konsumatorë, punëmarrës, qiramarrës apo punëdhënës). Synimi i masave nuk është dhe as nuk mund të jetë kompensimi i të gjitha efekteve negative, meqë diçka e tillë është e pamundur kur aktiviteti ekonomik në nivelin agregat shënon rënie, por orientohet drejt minimizimit të dëmeve të shkaktuara.

Më poshtë gjeni kompozimin e pakos emergjente të qeverisë:

Fokusi i parë i masave të qeverisë shkon drejt përfituesve të skemave sociale, të cilët me shumë vështirësi sigurojnë mbijetesën dhe kryesisht janë të përfshirë në grupin e shoqërisë që përballen me varfëri ekstreme. Në muajin mars, diku 98.100 qytetarë të vendit të përfshirë në këtë skemë, kanë marrë një asistencë shtesë mujore, që në tërësi kap vlerën e 2.55 milionë euro. Ngjashëm do të veprohet edhe në dy muajt në vijim, duke e ngritur vlerën e intervenimit në 7.6 milionë euro.

Një numër i madh i përfituesve të skemave pensionale, përfitojnë në baza mujore më pak se 100 euro. Për të gjithë këta përfitues, qeveria e Republikës së Kosovës, në 3 muajt në vijim do të ndaj 30 euro shtesë në baza mujore. Në këtë grup hyjnë kryesisht përfituesit e skemës së pensioneve bazike, pensionet për persona me aftësi të kufizuara dhe përfituesit e pensioneve familjare (të gjitha këto kategori përfitojnë nga ky vendim, vetëm nëse nuk janë njëkohësisht pjesë e më shumë se një skeme pensionale nga e cila marrin të hyra të rregullta). Po ashtu do të përfshihen përkohësisht në skema dhe do të përfitojnë të gjithë ata të cilët nuk kanë arritur të rinovojnë pretendimet e tyre në dy muajt e parë të vitit 2020. Kjo nënkupton në total 13 milionë euro shtesë.

Një numër i kompanive të vendit ka shënuar rënie të të hyrave nga ushtrimi i veprimtarisë në dy javët e fundit, dhe një trend i tillë pritet të vazhdojë edhe në muajin prill. Si rrjedhojë, punëdhënësit pritet të kenë vështirësi në mbulimin e një sërë shpenzimesh. Disa nga shpenzimet e pritshme dhe me rëndësi në bilancet e kompanive përbëjnë shlyerjen e obligimeve tatimore dhe detyrimeve ndaj sistemit bankar. Me vendime të Qeverisë dhe Bankës Qendrore, këto shpenzime janë shtyrë për një periudhë të caktuar kohore. Por mbeten ende si barrë shpenzimet për paga dhe ato për qera, në rastet kur operatorët ekonomik veprojnë në objekte që nuk i kanë në pronësi. Qeveria e Kosovës do të mbështetë me pakon emergjente, komunitetin e biznesit më së shumti në këto dy komponente. Për ato kompani që kanë shënuar rënie të veprimtarisë së tyre si rezultat i masave të qeverisë ose janë detyruar të mbajnë stafin e tyre në shtëpi, qeveria ka vendosur që të asistojë me këto tri ndërhyrje:

Mbulimin e shpenzimeve për paga në masën e pagës minimale prej 170 euro për 2 muajt e ardhshëm deri në maksimumin e 41 milionë eurove;

Subvencionimin e qerasë deri në maksimumin e mundshëm prej 50% për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për dy muajt e ardhshëm me një total prej 12 milionë eurove;

Për punëtorët e ndikuar dhe që përfitojnë nga pika “a”, qeveria merr përsipër edhe mbulimin e kontributeve pensionale për dy muajt e ardhshëm, në masën e 8 milionë eurove.

Kompanitë që kanë shënuar rënie të përkohshme të të hyrave të rregullta si rezultat i kufizimeve në lirinë e lëvizjes, pezullimit të ofrimit të disa shërbimeve nga sektori publik apo deklarimeve të papërgjegjshme të zyrtarëve qeveritar (kryesisht, por jo vetëm, ndërmarrjet publike që ofrojnë shërbimet komunale apo ndërmarrjet në pronësi private por që ofrojnë shërbime bazike), mund të kërkojnë likuiditet të përkohshëm nga qeveria në masën e nevojshme për të mbajtur operimin e rregullt të veprimtarisë, shumë këtë të cilën janë të detyruar t’ia kthejnë shtetit pas stabilizimit të operimit, por jo më larg se deri në fund të dhjetorit të vitit 2020. Në këtë masë, qeveria alokon 20 milionë euro, dhe mjetet e alokuara bartin zero interes vjetor.

Në përballjen me pandeminë, një barrë e madhe organizative ka rënë edhe mbi pushtetin lokal. Në masë të madhe, komunat kanë akomoduar nevojën e intervenimeve shtesë dhe emergjente, përmes përshtatjeve të brendshme buxhetore dhe zvogëlimit të mjeteve të dedikuara për shpenzime kapitale. Në rast të zgjatjes së mëtejme të kufizimeve në lirinë e lëvizjes dhe zgjerimit eventual të kufizimeve, komunat do të kenë nevojë për mbështetje shtesë financiare. Në këtë kontekst, Qeveria do të sigurojë financim shtesë për komunat më të prekura në masën e 10 milionë eurove.

Secili nga ne është përpjekur që duke respektuar vendimet e qeverisë të ndihmojë në minimizimin e ndikimit nga virusi Corona. Megjithatë, pa asnjë dyshim, në front të parë të përpjekjeve tona janë stafi mjekësor dhe ai i policisë e zjarrfikësve. Secili nga ne e vlerëson në maksimum angazhimin e tyre të pashembullt, kurse Qeveria e Republikës së Kosovës për këto kategori të nëpunësve publik do të ndajë një shpërblim shtesë në masën fikse prej 300 eurove për secilin nga dy muajt në vijim. Për këtë qëllim do të ndahen 15 milionë euro.

Përkundër faktit që masat e qeverisë për mbajtjen e distancës fizike kanë synuar parandalimin e shpërndarjes së infeksionit, kanë qenë punëmarrësit e marketeve ushqimore, furrave dhe farmacive që kanë punuar rregullisht duke siguruar furnizim të amvisërive me nevojat ushqimore dhe shëndetësore. Për të gjithë këta punonjës, Qeveria e Republikës së Kosovës do të ndaj nga një pagesë shtesë në masën e 100 eurove për dy muajt në vijim. Për këtë masë do të ndahen 3 milionë euro.

Qeveria e Kosovës, në fazën e dytë të intervenimit në ekonomi do të përdorë stimuj fiskal që do të favorizojnë ato kompani që kanë ruajtur fuqinë punëtore në këtë periudhë të krizës, që fillojnë prodhimin e produkteve të reja apo që rrisin eksportet. Por megjithatë në këtë situatë mund të ketë ndërmarrje që nuk mund ta evitojnë largimin e një pjese të punëtorëve nga puna. Për ata punëmarrës që humbin punën përgjatë kësaj periudhe, Qeveria e Kosovës merr përsipër pagesën e një asistence mujore në masën e 130 euro për 3 muajt e ardhshëm. Maksimumi i shumës së alokuar në këtë masë do të jetë 4 milionë euro.

Ka evidencë që masat për parandalimin e COVID-19 në mënyrë mbi proporcionale kanë goditur një pjesë të komuniteteve pakicë. Qeveria e Republikës së Kosovës ndanë një shumë prej 2 milionë eurosh për iniciativa dhe projekte që targetojnë përmirësimin e kushteve të minoriteteve që janë goditur më shumë nga pandemia.

Një pjesë shumë e madhe e ndërmarrjeve të vendit përbëhet nga mikro-kompanitë dhe të vetëpunësuarit. Me qëllim të tejkalimit të fytit të ngushtë financiar, qeveria do të përpilojë një pako përmes së cilës këto kompani mund të sigurojnë likuiditet financiar (për një periudhë maksimale prej 24 muajsh, dhe shumë maksimale prej 10.000 eurosh), me ç’rast Qeveria do të merr përsipër mbulimin e kostos së kredisë. Për këtë masë do të ndahen 15 milionë euro.

Pandemia COVID-19 ka nxjerrë në pah edhe domosdoshmërinë e rritjes së prodhimit bujqësor brenda vendit. Për të inkurajuar shtimin e kapaciteteve të shfrytëzuara brenda vendit, Qeveria e Republikës së Kosovës do të rrisë buxhetin për grante dhe subvencione në Ministrinë e Bujqësisë për 5 milionë euro.

Masat e Qeverisë së Republikës së Kosovës kanë goditur rëndë edhe aktivitetet sportive, kulturore dhe artistike. Për të ndihmuar këto kategori, do të rritet për 5 milionë euro buxheti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shumë kjo që do të përdoret për subvencionim shtesë të shoqatave sportive e kulturore të vendit.

Menjëherë pas përfundimit të pandemisë, vendi do të ketë nevojë shumë edhe për rritjen e nivelit të eksporteve. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës së Kosovës do të sigurojë 10 milionë euro për mbështetje të eksportuesve, të cilët do të përfitojnë në raport me shtimin e vëllimit të tyre të eksporteve.

“Shuma e përgjithshme e kësaj pakoje emergjente arrin në 170.6 milionë euro, dhe me siguri se do të duhet të mbështetet edhe me një pako shtesë të stimulimit fiskal dhe monetar, por me një ndikim afatmesëm në ekonomi. Synimi i pakos tjetër të ndërhyrjes do të jetë ringjallja sa më e shpejtë e ekonomisë, rritja e prodhimit dhe punësimit. Në fazën e dytë pjesa më e madhe e ndërhyrjes do të marrë karakter monetar dhe do të përfshijë skemën e garantimit të kredive, dhe mbështetje të kredidhënies për sektorë të caktuar të ekonomisë”, thuhet në njoftim.

Tutje, theksohet se Qeveria në detyrë Republikës së Kosovës, përmes Ministrisë së Financave është duke punuar intenzivisht në gjetjen e burimeve shtesë të financimit. Përveç alokimit fillestar të shumës prej 10 milionë eurosh për Ministrinë e Shëndetësisë, është duke u negociuar edhe financim shtesë nga Banka Botërore (deri në masën e 70 milionë eurove). Po ashtu është dorëzuar kërkesa në FMN për kredimarrje nga instrumenti i shpejtë financiar në masën e 52 milionë eurosh; është kërkuar kredi në shumën e 35 milionë eurove nga Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës; është dërguar kërkesë zyrtare për mbështetje në Ministrinë Gjermane Për Zhvillim e Bashkëpunim; dhe është premtuar mbështetje edhe nga Bashkimi Evropian.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Uncategorized

Las Vegas NIGHTCLUBS Guide for Hookup

Published

on

There are a lot of wonderful reasons to become a member of an Las Vegas hookup dating local community. First, if you’re looking for love, it’s easy to find like minded people in a group that shares your interests and hobbies, of all. This offers you an opportunity to meet up with someone that works with you inside the exact same basic way you happen to be. Most of us have such varied interests and tastes that it can be difficult to find someone to date, especially when you’re searching for someone with whom you have nothing in common.

Secondly, not only do you meet other people in these online dating services, but you’ll also be surrounded by like-minded people. This can be great for mingling. If you meet someone interesting and intriguing, chances are you’ll have plenty of similar interests, for instance. It might even bring about you getting together with at a diner or bar. That in itself can be a useful process or start of a partnership. So, it is free,. That’s it can be a win-win situation.

casual fling USA

But, perhaps the greatest benefit of online dating! You don’t be forced to pay just one cent up front to utilize a dating service. No inquiries questioned. Each of the members’ information is kept strictly confidential and private.

On the internet hookup dating residential areas are not just for dating, needless to say. They are also ideal for interacting. You can chat with other members to see what their likes and dislikes get and are to know them on a a lot more personal degree. This gives you a great idea of who you need to satisfy.

You’ll have the opportunity for additional details on people. You could meet someone that you imagine maybe you have some thing in normal with. Possibly you’ll find a person through your chapel or any other chapel organizations. Or maybe you can interact with a person out of your nation.

No matter what your objectives are, be sure you stay realistic about finding someone in this manner. Realistic desired goals like going for meal or grooving by no means injured any individual. Of course, if it doesn’t work out, a minimum of you didn’t waste materials just one $ upon an on the web dating https://www.usasexguide.online/las-vegas/ Las Vegas NIGHTCLUBS website! So, go for the matchmaking fun! There are several hookup dating services from which to choose!

But be careful. If you meet someone in person who is not of the same moral standards as yourself, do not allow your dates to proceed if you don’t think you could ever trust this person. It could be unfortunate permit a person move-in jointly whilst you discover you are unable to stand up her or him. Just make sure before you take the plunge, even though Las Vegas online dating does work!

Some Las Vegas hookup dating services are free, some are membership dependent. The paid versions generally offer you far better possibilities and a better quality of user profiles. For more information, check out their websites. You’ll get a lot of information and facts there. And perhaps you’ll even fulfill someone on the web that you just will fall in love with!

Continue Reading

Uncategorized

Mało znane argumenty na temat Kasyno Platnosc Blik.

Published

on

Co do maksymy depozyt przy kasynie nie zaakceptować powinien obciążyć cię dodatkową należnością, jednak przetestuj regulamin własnego banku. Płatności BLIKIEM do kupienia są na rzecz użytkowników produktów mobilnych mnogości banków na terytorium polski. Żeby upewnić się, bądź Twój financial institution na pewno współpracuje z BLIKIEM, wystarczy wizytować oficjalną witrynę BLIK.

Użytkowanie on line casino online BLIK z wykorzystaniem tego systemu płatności nie jawi się być trudne, bowiem działanie aplikacji oraz kodu jest bardzo intuicyjne. Jedynym wymaganiem, poza kontem w banku, jest właśnie posiadanie produktów mobilnej. Lecz pamiętaj, iż financial institution, z którego ofert korzystasz, może pobierać opłaty. Dokładnie stwierdź regulamin swego banku, jakiego używasz służące do dokonywania płatności BLIK na rzecz kasyn online. Podczas gdy już skorzystamy z tego sposobu płatności, to możemy liczyć na bonusy od depozytu po kasynach, którymi właśnie mogą być darmowe spiny. Zachęcamy służące do sprawdzenia polskiej listy najkorzystniejszych kasyn z Blikiem jak i również free spinami. Korzystanie z Blik w kasyno on-line wydaje się wygodne i polega w zatwierdzeniu operacji przez przepisanie 6 cyfrowego kodu, który pojawia się w programów banku lub na jego stronie www.

Kasyno Platnosc Blik: Jak znaleźć to tanie

Natychmiastowe transfery pieniędzy Blik kasyno online istnieją już osiągalne w najlepszych naszych kasynach online. Dzięki Blik gracze mają możliwość bezpłatnie, pewnie i bardzo szybko składać depozyty, obstawiać zakłady i zdobywać wysokie rekompensaty oraz jackpoty na najznamienitszych automatach online. Wystarczy przepisanie 6 cyfrowego kodu Blik i kilkukrotne naciśnięcie przycisków potwierdzających całą czynność. Cała czynność jest bardzo prosta, zautomatyzowana i nieskomplikowana.

Najistotniejsze kasyna on-line, które posiadają ważną, europejską licencję mają możliwość oferować płatności Blik. Kolejne okno, to lista wraz z wszystkimi przydatnymi opcjami tworzenia depozytu w legalnym kasynie Energy Casino wraz z Blik. Wybieramy usługę Szybkiego Transferu Bankowego, aby dokonać wpłaty do kasyna z Blik.

Dlaczego jakiekolwiek ciało nie jest tym, jak powinieneś obecnie robić jak i również mówić o Kasyno Platnosc Blik

Od momentu chwili wybrania kształty płatności, aż do znalezienia się pieniędzy w twoim koncie, nie powinno minąć większą ilość wiadomości niż kilka minut. Gracze nieczęsto mogą w tej chwili odnaleźć kasyna z opcja BLIK, ze względu na jej miejscowy zasięg.

Płatności bezdotykowe, będą inicjowane i uwierzytelniane bezpośrednio przy aplikacji mobilnej każdego banku, który podaje Blika, natomiast ich ochrona życia i zdrowia będzie gwarantowane m. in. Za sprawą technologi tokenizacji Mastercard Digital Enablement Service. Taka osobiście procedura obowiązuje podczas należności pieniędzy z kasyna online np. Szyfr przepisujesz na portalu banku lub na monitorze bankomatu.

Free Spiny I Promocje Kasynowe W Redbox

BLIK działa na podstawie o sześciocyfrowy kod, który możemy wygenerować w aplikacji mobilnej własnego banku. System kodowania jest aktualny przez dwóch minuty i należy go wpisać przy odpowiednim rejonie. Do zakończenia transakcji niezbędne jest zatwierdzenie płatności w produktów mobilnej, spośród której ów kod wygenerowaliśmy. Gdy całokształt przebiegło pomyślnie, czyli zdążyliśmy wpisać i zatwierdzić system kodowania BLIK, pieniążki zostaną przekazywane błyskawiczne. BLIK to popularna w Polsce strategia płatności elektronicznych, uruchomiona w lutym 2015 roku. System został opracowany i wydaje się obsługiwany poprzez PSP (Polski Standard Płatności), gdzie należą najogromniejsze banki w kraju. Pozwala na zwykłe błyskawiczne przekazywanie pieniędzy.

  • Blik powstał bowiem w 2015 r. i posiadał służyć przyspieszeniu płatności online.
  • Pierwotnym krajem, który ma użyczyć w swoich bankach płatności BLIKiem, będzie prawdopodobnie Rumunia.
  • Istnieją także banki, które w ogóle nie pobierają żadnych opłat związanych z korzystaniem spośród Blika.

Energy Casino, to dzięki główniej stronie www serwisu wybiera „Wpłata”. Co więcej wpisuje sumę depozytu, walutę, wybiera premia i klika w pas z procedurami płatności. Przy kasynie Fortune Clock do kupienia są informacje o tym jak korzystać wraz z bonusów jak i również free spinów. Zobaczcie, dlaczego powinno się korzystać spośród tej formy płatności. Jedną wraz z najważniejszych zalet Blik w kasynach on-line, to, że wszystkie operacje finansowe są bezpłatne. Internauci, którzy chcą zagrać na automatach online Blik, muszą tylko przepisać kod i przycisnąć kilka razy przycisk potwierdzający całą czynność.

Polacy uwielbiają zabawy slotowe ze względu na brak zagmatwanych reguł i zasad, interesującą fabułę i wygląd, https://socialmixin.com/picking-out-effortless-methods-for-chinese-brides/ niskie zapłaty, ale głównie wysokie rekompensaty pieniężne oraz jackpoty. Najczęściej to spółki czy banki współpracujące z BLIKIEM zabierają na własnej osoby wszystkie koszta transakcji. Płatność BLIK w kasynie raczej nie zaakceptować będzie różniła się dlatego od innych płatności, jak na przykład np.

Powszechność programu, bezpieczeństwo oraz całkowita anonimowość transakcji Blik kasyno on-line powinny namówić każdego gracza z naszego kraju. Kasyna online z licencją najczęściej przyjmują wygrane w trakcie kilku godzin. Czasami aczkolwiek zdarza się naprawdę, że wypłata wygranej przy kasynie internetowym z Blik może zając odrobinę więcej czasu. Powodem tegoż są bardzo surowe wymogi licencyjne, które nakładają organizacje państwowe dzięki kasyna online. Muszą one szczegółowo sprawdzać ważność depozytów i stawianych warsztatów.

Continue Reading

Uncategorized

The value of Strategic Planning for Board Management

Published

on

Developing and implementing ideal plans is among the most important jobs of board directors. They are in charge of setting and having company desired goals, overseeing financial records and treatments and creating a strategic plan that aligns with the business.

How the board will go about managing strategy varies dramatically from one company to a different. Some planks are dominated by managers who have more time and insight to focus on the strategy, while others prefer to have their board associates help out in the expansion process.

Best practices suggest that panels start the method by completing a SWOT analysis. This requires analyzing the organization’s talents, weaknesses, possibilities and dangers to create a tactical roadmap for the future.

The board should use the outcomes of your SWOT examination to set strategic goals that are BRILLIANT and significant. These desired goals are designed to achieve the quest and vision of the nonprofit or for-profit business.

In addition , the plank should create metrics to measure improvement toward appointment these SENSIBLE desired goals and develop strategies for achieving each objective. They should likewise review the over here progress of the ideal goals for least quarterly.

The board will need to monitor a company’s improvement against the strategic desired goals to ensure that management is definitely making a good choices and executing in those alternatives effectively. The board can do this by analyzing progress upon specific objectives, looking at progress against strategic desired goals and assessing the impact of acquisitions and divestitures at the business.

Continue Reading

Trending