Connect with us

Aktuale

Cilat programe mund të studiohen në Fakultetin e Ndërtimtarisë në UP?

Published

on

Kjo është përmbajtja e programeve të studimeve që organizohen brenda Fakultetit të Ndërtimtarisë.

Programet e studimit

FAKULTETI I NDËRTIMTARISË

Niveli Baçelor/Studimet themelore
Emërtimi i programit të studimit Grada shkencore/ECTS Përshkrimi i shkurtër i programit (maksimum 150 fjalë) Linku në ueb faqe të fakultetit ku është i prezantuar programi, objektivat, lëndët, kohëzgjatja e studimeve, mundësitë e punësimit dhe kualifikimit profesional  etj.
Konstruksione BSc Konstruktiv,  Ndërtimtari

180 ECTS

Ky program i studimeve është pjesë integrale e zbatimit të misionit që ka institucioni, dhe ka objektivat për edukimin e inxhinierëve duke u mbështetur në arritjet më të fundit shkencore në inxhinierinë e ndërtimit dhe në të njëjtën kohë duke shtuar kompetenca më të veçanta për studentët me njohurit e përgjithshme që lidhen me multi disiplinat dhe kompleksivitetet e fushave të ndërtimeve, e që për arritjet e tyre nevojitet bashkëpunimi me shumë disiplina. Pra, përveç njohurive themelore në fushën e konstruksioneve Programi i Studimeve BSc Konstruktiv Studentëve ju ofron mundësi edhe të zhvillimit për komunikim, llogaritje, menaxhment si dhe njohuri tjera të përgjithshme. Programi i ofron studentëve mundësinë për t’iu përshtatur ndryshimeve teknologjike dhe ti bëjë ato të konkurrojnë si brenda tregut vendas ashtu dhe në nivel ndërkombëtar. Inxhinierët janë një figurë qendrore dhe përgjegjëse për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e një game të gjerë të projekteve të infrastrukturës. Ky program synon të sigurojë studentët me aftësitë e duhura teknike dhe të menaxhimit të procesit të ndërtimit në mënyrë efektive për të kontribuar në këtë mjedis dhe të përgatisë studentët për karrierën e tyre si inxhinier por dhe si kërkues të ardhshëm. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,58
Hidroteknikë BSc Hidroteknikë, Ndërtimtari

180 ECTS

Pasi që trendi i zhvillimit të vazhdueshëm të vendit tonë është duke shënuar rritje atëherë si rezultat i zhvillimit të degëve të caktuara të ekonomisë dhe industrisë paraqitet edhe urbanizimi i përshpejtuar. Në të njëjtën kohë janë rritur kërkesat për resurse natyrore dhe sidomos për ujë. Pos kërkesave në rritje të furnizimit me ujë gjendjen e bëjnë edhe më të rëndë rritja e kërkesave të popullsisë duke u bazuar në rritjen e cilësisë së jetesës, kërkesat e shtuara për ujitje, shfrytëzimi i fuqisë së ujit për energji, urbanizimi i intensifikuar dhe ndryshimet klimatike. Për më shumë, pos kërkesës në rritje të sasisë së ujërave duhet pasur parasysh edhe ndotjen e vazhdueshme të tyre dhe degradimin e kualitetit të resurseve ujore. Programi i studimit BSc-Hidroteknikë – organizohet në gjashte semestra gjatë tre viteve akademike. Në çdo semestër studenti grumbullon 30ECTS, ndërsa pas përfundimit të studimeve gjithsej janë 180ECTS të grumbulluara. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,61
Gjeodezi BSc Gjeodezi, Ndërtimtari

180 ECTS

Programi i studimit BSc-Gjeodezi organizohet dhe zhvillohet nga Fakulteti i Ndërtimtarisë – Departamenti i Gjeodezisë sipas sistemit të Bolonjës – vlerësuar me peshën e krediteve ECTS. Bazat për zhvillimin e programit të studimit BSc Gjeodezi janë zhvillimi i shoqërisë, krijimi i njohurive më të reja shkencore në fushat e pajisjeve në tregun e punës, si dhe shërbimet profesionale për nevojat e tregut. Sikur në gjithë Botën, në Evropë ashtu edhe në vendin tonë trendët e zhvillimit në sektorin e gjeodezisë janë konkurrente dhe vazhdojnë të zhvillohen me dinamikë mjaft të lartë sidomos në periudhën 15 – 20 vitet e kaluara. Hartimi Planeve Zhvillimore Urbane të qyteteve janë tregues të rritjes së kërkesave për matje gjeodezike, prodhime hartografike dhe sisteme të gjeoinformacioneve. Kohëve të fundit në vendin tonë ju jepet rëndësi dhe krijimit dhe zhvillimit të zonave ekonomike për të cilat kërkohen shërbimet gjeodezike. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,64
Inxhinieri e Ambientit BSc Inxhinieri e Ambientit, Ndërtimtari

180 ECTS

Programi i studimit BSc-Inxhinieri e Ambientit organizohet dhe zhvillohet nga Fakulteti i Ndërtimtarisë – Departamenti i Inxhinierisë së Ambientit sipas sistemit të Bolonjës – vlerësuar me peshën e krediteve ECTS. Sipas Programit Kombëtar të Shkencës, i cili ka identifikuar pesë prioritete kombëtare shkencore me qëllim që të krijohen kushte edhe për përgatitje të një programi sistematik arsimor hulumtues, “Burimet natyrore, energjia dhe mjedisi” zë vendin e parë në mesin e këtyre pesë prioriteteve. Kjo për arsye se, vendi është duke u përballur me shfrytëzim të pakontrolluar të burimeve natyrore, dendësi të madhe të popullatës dhe prani të aktiviteteve ekonomike me ndikim të madh në ambient. Ky program është i pari dhe i vetmi i kësaj lëmie në Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë, andaj dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore që do të kontribuojnë në përmirësimin e ambientit. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,67

 

Programet e nivelit Master
Emërtimi i programit të studimit Grada shkencore/ECTS Përshkrimi i shkurtër i programit (maksimum 150 fjalë) Linku në ueb faqe të fakultetit ku është i prezantuar programi, objektivat, lëndët, kohëzgjatja e studimeve, mundësitë e punësimit dhe kualifikimit profesional  etj.
Konstruksione MSc Konstruktiv, Ndërtimtari

120 ECTS

Programi i studimeve në Master i Shkencave për konstruksione, ka synim për të transformuar pozitivisht shoqërinë duke dhënë një kontribut të rëndësishëm duke influencuar politikat publike ku është përfshirë me ekspertizë dhe punë të stafit e studentëve në një sërë reformash me impakt në përmbajtjen e kohës si dhe reforma e arsimit të lartë. Ky program i studimeve është pjesë integrale e zbatimit të misionit që ka institucioni, dhe ka objektivat për edukimin e inxhinierëve duke u mbështetur në arritjet më të fundit shkencore në inxhinierinë e ndërtimit dhe në të njëjtën kohë duke shtuar kompetenca më të veçanta për studentët me njohurit e përgjithshme që lidhen me multi disiplinat dhe kompleksivitetet e fushave të ndërtimeve, e që për arritjet e tyre nevojitet bashkëpunimi me shumë disiplina. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,59
Hidroteknikë MSc Hidroteknikë, Ndërtimtari

120 ECTS

 

Pos kërkesave në rritje të furnizimit me ujë gjendjen e bëjnë edhe më të rëndë rritja e kërkesave të popullsisë duke u bazuar në rritjen e cilësisë së jetesës, kërkesat e shtuara për ujitje, shfrytëzimi i fuqisë së ujit për energji, urbanizimi i intensifikuar dhe ndryshimet klimatike. Për më shumë, pos kërkesës në rritje të sasisë së ujërave duhet pasur parasysh edhe ndotjen e vazhdueshme të tyre dhe degradimin e kualitetit të resurseve ujore. Rritja e kërkesës për ujë dhe degradimi i kualitetit të ujit paraqet një barrë të vazhdueshme për resurset ekzistuese ujore. Prandaj, është më se e nevojshme që këto resurse të shfrytëzohen në mënyre optimale dhe të jemi të përkushtuar në mbrojtjen e tyre.Të gjitha këto janë tregues të qartë se fusha e Hidroteknikës ka nevojë për personel të kualifikuar i cili do të ketë aftësi profesionale dhe shkencore për planifikimin optimal, projektimin dhe operimin e sistemeve të resurseve ujore. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,62
Gjeodezi MSc Gjeodezi, Ndërtimtari

120 ECTS

Niveli i studimit bazohet në një sfond specifik të studimeve me te thelluara se sa në nivelin bacelor, ku studentet mund te përfitojnë njohuri me te theksuara shkencore te bazuar ne hulumtim. Ne këtë modul do te ketë një dedikim me te larte për punën ekipore hulumtuese përmes projekteve te përbashkëta përmes grupeve te studenteve. Ky program i studimeve është pjesë integrale e zbatimit të misionit që ka institucioni, dhe ka objektivat për edukimin e kuadrove, duke u mbështetur në arritjet më të fundit shkencore në fushat e gjeodezisë, gjeoinformacionit dhe vrojtimit te Tokës nga hapësira. Gjithashtu do te fokusohet edhe ne aftësimin e studenteve me njohuritë e përgjithshme që lidhen me multi disiplinat dhe kompleksivitetet e fushave inxhinierike, si problemet globale te specifikuar nga Agjenda 2030 e synimit te zhvillimit e qëndrueshëm (SDG) https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,65

 

 

 

Study Programs

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Bachelor Study level/ elementary study
Name of Study program Science degree/ECTS Short description of study program (maximum 150 words) Electronic web page link
Construction BSc Construction, Civil Engineering

180 ECTS

The program offers students the opportunity to adapt to technological change and make them compete both domestically and internationally. Engineers are a central figure and responsible for the design, construction and operation of a wide range of projects of various categories. The market itself and the crisis that has involved it at the moment is a very complex challenge for finding new and effective solutions, both in an economic context and in the social, technological and environmental context. This program aims to provide students with the appropriate technical and construction process management skills to effectively contribute to this environment and prepare students for their careers as engineers but also as future researchers.

The study program of BSc-Structure is organizing in six semesters over three academic years. In each semester the student accumulates the 30ECTS, when after the completion of studies, the total accumulate credits is 180ECTS.

https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,58
Hydrotechnic BSc Hydrotechnic, Civil Engineering

180 ECTS

The study program of BSc-Hydrotechnic is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Hydrotechnic according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Since the trend of continuous development of our country is marking growth then as a result of the development of certain branches of the economy and industry there is also accelerated urbanization. At the same time the demands for natural resources and especially for water have increased. In addition to increasing water supply demands, the situation is exacerbated by increasing population demand based on increased quality of life, increased irrigation demand, use of water for energy, intensified urbanization and climate change. Furthermore, in addition to the growing demand for water, their ongoing pollution and degradation of water quality must be taken into account. Increasing demand for water and degradation of water quality pose a continuing burden on existing water resources. Therefore, it is more than necessary that these resources are used optimally and we are committed to their protection. The study program of BSc-Hydrotechnic is organizing in six semesters for the three academic years. In each semester the student accumulates the 30ECTS, when after the completion of studies, the total accumulate credits is 180ECTS. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,61
Geodesy BSc Geodesy, Civil Engineering

180 ECTS

The study program of BSc-Geodesy is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Geodesy according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). The bases for the development of the BSc Geodesy study program are the development of society, the creation of the latest scientific knowledge in the field of equipment in the labor market, as well as professional services for the needs of the market. As in the whole world, in Europe as well as in our country, the development trends in the geodesy sector are competitive and continue to develop with very high dynamics, especially in the period of the last 15-20 years. Increasing demand of the labor market for services in geodetic fields, respectively various measurements in urban and rural areas of Kosovo, make the scientific knowledge in these fields very actual. Also, the drafting of Urban Development Plans of cities are indicative of the growing demand for geodetic measurements, cartographic products and geoinformation systems. Even the economy in the private sector in the country gives positive growth indices and demand. Recently in our country importance is given to the creation and development of economic zones for which geodetic services are required. Being our country at an unsatisfactory level of development of all sectors, there is potentially the possibility of large investments of various entities for sectoral developments. Configuration of Kosovo, its assets, the relation towards the population always have enough potential for capital investments in many sectors such are: industry, transport, tourism, small economy – individual sector etc. The study program of BSc- Geodesy is organizing in six semesters for the three academic years. In each semester the student accumulates the 30ECTS, when after the completion of studies, the total accumulate credits is 180ECTS. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,64
Environmental Engineering BSc Environmental Engineering, Civil Engineering

180 ECTS

The study program of BSc-Environmental Engineering is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Environmental Engineering according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). According to the National Science Program, which has identified five national scientific priorities in order to create conditions for the preparation of a systematic educational research program, “Natural resources, energy and environment” ranks first among these five priorities. This is because the country is facing uncontrolled use of natural resources, high population density and the presence of economic activities with a major impact on the environment. As a result, and especially the approach of unfair use of the environment in our country (coping with the interaction between human activities and their impact on natural resources, climate change, etc.) have led to the Faculty of Civil Engineering to offer a new program of bachelor level studies, Environmental Engineering. The study program of BSc-Environmental Engineering is organizing in six semesters for the three academic years. In each semester the student accumulates the 30ECTS, when after the completion of studies, the total accumulate credits is 180ECTS. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,67

 

Master study programs
Name of Study program Science degree/ECTS Short description of study program (maximum 150 words) Electronic web page link
Construction MSc Construction, Civil Engineering

120 ECTS

The study program of MSc-Structure is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Structures according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). The study program offered by the FCE, for the level of Master studies (MSc) from the Construction department, involves advanced studies in the field of structures, related to the needs of the market economy and create opportunities for further deepening the knowledge for further studies at higher levels such as PhD. Moreover, updating and development of the study program for structures will be supported by the demands and needs of the labor market not only at the national level but also abroad, at the level of Europe and beyond, therefore the updating of the program is based in many Higher Education Institutions at regional and European level. This program aims to provide students with the appropriate management skills for technical and construction process to effectively contribute to this environment and prepare students for their careers as engineers but also as future researchers. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,59
Hydrotchnic MSc Hydrotchnic, Civil Engineering

120 ECTS

The study program of MSc-Hydrotechnic is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Structures according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Given that the trend of continuous development of our country is continuously growing then as a result of the development of certain branches of the economy and industry there is also evident the accelerated urbanization. At the same time, the demand for natural resources, especially for water has increased. In addition to increased water supply demands, the situation is deteriorated by increased population demands based on increased quality of life, increased irrigation demand, use of water for energy, intensified urbanization and climate change. Moreover, in addition to the increased water demand, we must also take into account water continuous pollution and degradation of the water quality resources. Increasing demand for water and degradation of water quality pose a continuous challenge on existing water resources. The study program of MSc- Hydrotechnic is organizing in four semesters for the two academic years. In each semester the student accumulates the 30ECTS, when after the completion of studies, the total accumulate credits is 120ECTS. https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,62
Geodesy MSc Geodesy, Civil Engineering

120 ECTS

The study program of MSc-Geodesy is developed and organized by the Faculty of Civil Engineering – Department of Structures according to the Bologna system – rated by the weight of ECTS credits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). The level of study is based on a specific background and more in-depth studies than at the bachelor level, enabling students to gain advanced scientific knowledge based on research and innovation. This study program demands a higher dedication to research, teamwork, and joint projects by groups of students. The MScG study program is an integral part of implementing the institution’s mission. Its objectives include the education of engineers, drawing on the latest scientific achievements in the fields of geodesy, geoinformation, and Earth observation from space. It will also focus on educating students in general knowledge, multi-disciplines, and the complexities of engineering fields, as the global problems specified by the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDG). https://fn.uni-pr.edu/page.aspx?id=2,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuale

Edhe këtë vit Qeveria paguan koston e policës kufitare për bashkatdhetarët

Published

on

Për dallim nga dy vitet paraprake, kur polica e subvencionuar merrej në pikën kufitare, këtë vit ka ndryshuar procedura, deklaroi ministri i Financave, Hekuran Murati.

“Procedura vazhdon të jetë e thjeshtë dhe nuk ju merr kohë, e madje mund të evitoni edhe pritjet në kufi kur e bleni online para se të niseni.”, deklaroi Murati.

Pasi ta keni blerë policën, ju mund të aplikoni për rimbursim të pagesës në formularin online të Ministrisë së Financave.

✅Hapi 1:

Para se të niseni për në Kosovë, policën kufitare mund ta bleni online përmes linkut më poshtë:

https://api.bks-ks.org/PolicaOnline/sq-AL

✅Hapi 2:

Pasi ta keni blerë policën, ju mund të aplikoni për rimbursim të kostos duke plotësuar këtë formular:

https://masa4-5.rks-gov.net

Polica mund të blihet edhe fizikisht në pikat kufitare hyrëse, mirëpo, që të mos keni nevojë të prisni në kufi, e të mos shkaktohen kolona, rekomandohet që polica të blihet online para se të niseni për Kosovë.

Mbështetja vlen për autoveturat për pasagjerë dhe motoçikletat, dhe rimbursimi bëhet për qëndrime deri në 3 muaj brenda vitit kalendarik.

  1. Rimbursimi mund të kërkohet për të gjitha policat që keni blerë nga data 1 janar 2022 e këtej, me kusht që periudha e tërësishme e mbulueshmërisë për një automjet të mos kalojë 3 muaj brenda vitit.

Continue Reading

Aktuale

‘Qytetarët Aktiv’ reagojnë ndaj Elbert Krasniqit dhe Përparim Ramës për pronën e “Sunny Hill”

Published

on

Aktivistja nga organizata joqeveritare ‘Qytetarët Aktiv’, Flutra Zymi, ka thënë se toka që i është dhënë dhënë në shfrytëzim kompanisë “The Sunny Hill” SH.P.K. është e regjistruar si tokë bujqësore.

Zymi ka thënë se në emisionin “Kallxo Përnime”, ku të ftuar ishin kryetari i Prishtinës, Përparim Rama dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, nuk është diskutuar për rëndësinë e tokës bujqësore.

“Asnjëherë nuk u diskutua as nga Perparimi, Elberti apo Jeta që kjo tokë është e regjistruar si tokë bujqësore klasa e 3-të, e cila do duhej sipas ligjit të ndërrohet. Pra 0 diskutim për rëndësinë e tokës bujqësore”, ka thënë ajo.

Zymi po ashtu ka reaguar lidhur me deklaratën e kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, i cili ka thënë se toka nuk është dhënë për 99 vite.

“Perparim Rama marrëveshja valide është e protokolluar me nënshkrimin tënd dhe ajo është votua në kuvend, pikat tjera aty nuk ka përpos 99 vjet shfrytëzim pra konkludimet 25 vjet blla blla ishin fjalë me zbutë pak këtë marrëveshje”, ka thënë Zymi.Rama në emisionin “Kallxo Përnime” ka deklaruar se sipas draft-kontratës, festivali do ta shfrytëzonte pronën prej 17 hektarësh deri në 99 vite, dhe jo gjithsesi për kaq vite.

Sepse, sipas tij, pas 25 vitesh vendoset nëse do t’i zgjatet festivalit e drejta e shfrytëzimit edhe 25 vite të tjera, për të cilën thotë se janë disa kushte.

“Në 25 vite vendos, që jemi në rregull – vazhdon, atëherë shkon +25, +25 deri në maksimum 99 vite. 99-vitëshi është një element, nëse krejt Kosova e ka harru atë tokë, i kthehet automatikisht. Nuk është vetëm në 99 vite edhe u kry puna”, deklaroi Rama.

Në emisionin “Kallxo Përnime” është diskutuar për çështjen e festivalit “Sunny Hill”, e cila zgjoi debat në opinion gjatë muajit qershor pas lajmit se është anuluar mbajtja e tij në Prishtinë.

Në debat kanë qenë të ftuar ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi dhe kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama.

Më 10 maj, Kuvendi Komunal i Prishtinës kishte votuar që kompanisë “Sunny Hill” t’i jepet prona 17-hektarëshe në Bërnicë të Poshtme në shfrytëzim për 99 vite./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Bashkimi i tregut të punës me Shqipërinë, vetëm në letër

Published

on

Xhorxhina Bami, nga Tirana, jeton në Prishtinë qysh në vitin 2015. Fillimisht ka studiuar, ndërsa në dy vjetët e fundit është e angazhuar si gazetare në një rrjet rajonal të lajmeve.

Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, 25-vjeçarja – si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës – duhet të pajiset me leje të përkohshme qëndrimi dhe leje të punës, ashtu siç e parasheh Ligji për të huajt në Kosovë.

Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Xhorxhina tregon se procedurat për sigurimin e këtyre lejeve janë më të thjeshta në dy vjetët e fundit, nëse krahasohen me periudhën e mëparshme.

“Unë, para një muaji, e kam bërë aplikimin për të marrë lejen e qëndrimit për pesë vjet dhe ma kanë aprovuar javën e kaluar. Në këtë rast më është dashur kontrata e punës dhe kontrata e banesës, ose një vërtetim që jam duke jetuar ligjërisht në Prishtinë ose në ndonjë qytet tjetër në Kosovë”, tregon Xhorxhina.

Sipas Ligjit në Kosovë, i huaji mund të punojë në bazë të lejes së dhënë për qëndrim, e cila përfshin edhe lejen për punë.

Xhorxhina thotë se, deri këtë vit, ka pasur leje njëvjeçare qëndrimi. Ajo tregon se procedura për sigurimin e saj deri në vitin 2020 ka qenë më e komplikuar, pasi janë kërkuar më shumë dokumente, përfshirë: dëshminë që posedon mjete të mjaftueshme për jetesë, që nuk përbën kërcënim për sigurinë shtetërore, rendin publik ose shëndetin publik, sigurimin shëndetësor e të tjera.

Procedura duket se ka nisur të thjeshtëzohet nga koha kur Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës.

E njohur si Marrëveshja për Mobilitet në Punë, ajo parasheh që qytetarët e Shqipërisë që duan të punojnë në Kosovë, nuk kanë nevojë të pajisen me leje qëndrimi, përkatësisht leje të punës dhe anasjelltas.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës konfirmojnë për Radion Evropa e Lirë vetëm lehtësimin e procedurave për pajisjen e shtetasve të Shqipërisë me leje qëndrimi, por nuk tregojnë se kur mund të nisë zbatimi i Marrëveshjes për Mobilitet në Punë, e cila nuk kërkon fare leje qëndrimi.

“Për t’u pajisur me leje qëndrimi të përkohshme, shtetasit [e Shqipërisë] duhet të kenë vetëm dokumentin e udhëtimit të vlefshëm dhe adresën e saktë të qëndrimit në territorin e palës tjetër, e vërtetuar me dokumentin përkatës [kontratë qiraje, ose certifikatë e pronësisë, ose deklaratë noteriale]”, thuhet në deklaratën e MPB-së.

Shpëtim Kalludra, udhëheqës i Divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit të Kosovës, thotë se për zbatimin e plotë të Marrëveshjes për Mobilitet në Punë nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave të tjera, por nuk i specifikon ato.

“Ka lehtësim të procedurave, por ende ka punë… Sepse, krejt Marrëveshja e Mobilitetit nënkupton një bashkëpunim shumë të ngushtë në mes të Agjencisë së Punësimit të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë”, thotë Kalludra./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending