Udhëzimi administrativ për dhënien e lejes mjedisore komunale në Kosovë

0

Udhëzimi për dhënien e lejes mjedisore ka hyrë në fuqi pas nënshkrimit të tij nga Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferat Shala. I nënshkruar me datën 2 maj 2017, ky Udhëzim Administrativ tashmë aplikohet në gjithë territorin e Kosovës.

Qëllim i këtij udhëzimi është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative në mjedis për projektet e propozuara, çofshin ato private apo publike. Udhëzimi në fjalë përcakton procedurat për identifikimin, vlerësimin dhe raportimeve për ndërtimet dhe ndikimi i tyre në mjedis.

Mirëpo, para fillimit të punimeve ndërtuesit duhet të jenë të pajisur me lejen mjedisore Komunale. Kjo nënkupton një raport të shkurtër për ndikim e atyre aktiviteteve ose projekteve në mjedis dhe se a janë në përputhje me metodologjinë e vlerësimit se si ishte paraparë të ndikojnë në hapësirën  ku do të ndërtohen.

Njëkohësisht autoriteti kompetente për dhënien e kësaj leje është Komuna. Ndërsa në rast se pronari i cili ka marrë  lejen e  ndërtimit dhe tani dëshiron të bëjë “transfer” t’i kalojë këto të drejtat një personi tjetër sipas Nenit 13 të këtij udhëzimi duhet të:

-Të paraqes kërkesë në Komunë lidhur me këtë transferim

-Bashkëngjit lejen e LMK-së ( Leja Mjedisore për Ndërtim), si dhe

– Kontrata për transferim

LEXO UDHËZIMIN E PLOTË

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here