Tenderi maratonik i Ferizajt bëhet udhë pa krye

0

Nuk është punë t’i bëhet zgjidhje tenderit për rregullimin e shtratit të lumit Bifurkacioni dhe trotuaret pranë lumit Nerodime-projekt ky tre vjeçar, shkruan Ndërtimi.info

Ky tender i Komunës së Ferizajt, për më shumë se pesë herë është kthyer në rivlerësim nga Gjykata e Tenderëve. Kjo meqë Komuna në të gjitha rastet po bënë shkelje të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), edhe pse OSHP po i kërkon që të respektohen dispozitat ligjore.

Së fundmi Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) i ka anuluar këtë tender komunës, duke vlerësuar se nuk ka oferta të përgjegjshme për tenderin e rregullimi të shtratit të lumit Bifurkacion.

Në vendimin e OShP-së thuhet se nëse Autoriteti Kontraktues (AK) shpreh interes, atëherë mund ta Ri-tenderoj tenderin maratonik.

Zgjedhja fituese për tenderin që u bë udhë pa krye, me 5 tetor ku kishin marrë pjesë tetë operator ekonomik.

Pas shqyrtimit të provave shkresore kundrejt pretendimeve ankimore, sqarimeve të dhëna nga eksperti shqyrtues si dhe sqarimit të datës 15.11.2017, paneli shqyrtues ka konstatuar se përmes vendimit me nr.68/17, të datës 13.04.2017, dhe atij me nr.145-150/17, të datës 28.06.2017, operatori ekonomik “Mali i Art& Avduli” Sh.P.K, është kualifikuar si i pa përgjegjshëm nga vet AK.

Nuk ishte punë që të përfundoj këtu. Kundër doli një kompani, e cila në ankesën drejtuar OSHP-së, paraqiti se (AK) nuk ka respektuar LPP.

Kompania ankuese, “Linda” Sh.P.K nga Ferizaj, kishte pretenduar se komuna ka bërë shkeljet esenciale të LPP.  Ku ka bërë të ditur se janë shkelur nenet, 1, 7, 57, 59, 60, 61, 65 dhe 66.

Por gjatë shqyrtimit të ankesës po del që edhe vetë kompania ankuese të mos jetë e përgjegjshme. Madje pronari i kësaj kompanie ishte dënuar ëpr vepër penale dhënie të ndihmës në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë në tentativë.

Kështu është bërë e ditur në njoftimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj dhënë Komunës.

Eliminimi nga kjo garë e kompanisë “Linda” Sh.P.K del të jetë e drejtë konform nenit 65 të LPP-së, pasi që në shkresat zyrtare të gjykatës vërehet se pronari i kompanisë ka qëndruar në paraburgim nga data 2 gusht 2013 deri në lirimin e tij të parakohshëm me 02 nëntor 2017.

Por me kë nuk është pajtuar vetë operatori ekonomik.

OE “Linda” Sh.P.K përmes parashtresës me shkrim të datës 05.10.2017 njofton panelin shqyrtues se në të njëjtin nuk pajtohen me mendimin e ekspertit shqyrtuese

Lidhur me këtë sqarojmë se dispozitat e nenit 65, paragrafi 3, shprehimisht rastet kur një operator ekonomik, apo ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk kanë drejtë të marrin pjesë në aktivitete të prokurimit si dhe ekzekutimin e ndonjë kontrate, gjegjësisht për veprat penale të kryera në dhjetë vitet e fundit që përfshijnë larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitete të ngjashme me to.