Connect with us

Gjykim

Prokuroria kërkon dënimin e dy ish-zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës-së të akuzuar për korrupsion, Xhelil Bekteshi dhe Besim Tahiri

Published

on

Në fjalën përfundimtare prokurori, Bashkim Zeqaj, ka kërkuar dënimin e dy ish-zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës (MI), Xhelil Bekteshi dhe Besim Tahiri të akuzuar për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndërsa mbrojtësit ka kërkuar nga gjykata lirimin e tyre.

Prokurori Zeqaj në fjalën e tij përfundimtare të dorëzuar me shkrim dhe të elaboruar i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe t’i dënoj të lartcekurit sipas ligjit, duke kërkuar kështu edhe dënim plotësues ndalimin e ushtrimit të profesionit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Ne prokuroria kërkojmë që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit dhe krahas dënimit prokuroria kërkon që t’i shqiptohet ndalimi i ushtrimit të profesionit në administratën publike dhe të obligohen të pandehurit që shumën prej 29,828.83 euro t’ia paguajnë Qeverisë së Republikës së Kosovës në mënyrë solidare në emër të kompensimit të dëmit”, ka thënë i njëjti.

Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit Bekteshi avokati Skender Musa, në fjalën e tij përfundimtare të cilën po ashtu e dorëzoi me shkrim duke e elaboruar, ka deklaruar se është shqetësues fakti se si ndiqen zyrtarët e republikës sonë kur ndryshon pushteti qeverisës.

“Është me të vërtetë jashtëzakonisht shqetësuese të ndiqen dhe përndiqen njerëzit dhe zyrtarët e Qeverisë së Republikës së Kosovës kur ndryshojnë qeveritë, është fakt i ditur botërisht që ky sekretar ka qenë në kohën e Isa Mustafës dhe në momentin e ndryshimit i ngritët aktakuzë”, ka thënë avokati Musa.

I njëjti gjithashtu ka propozuar që gjykata ta hedh poshtë aktakuzën si të pabazuar ose të marr aktgjykim lirues ndaj të mbrojturit të tij.

“Me vendos drejtësinë në këtë rast ju duheni me marrë veç një vendim, me hedh poshtë aktakuzën me aktvendim të pabazuar në ligj dhe në prova ose me marr aktgjykim lirues për shkak se nuk u provu me asnjë provë të vetme se i mbrojturi im ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë”, ka thënë ai.

Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit Tahiri, i cili gjithashtu dorëzoi fjalën e tij përfundimtare me shkrim, ka thënë se është vërtetuar që pretendimet në aktakuzë janë të pabazuara dhe si të tilla duhet të refuzohen si të pabazuara duke propozuar kështu që i mbrojturi i tij Tahiri të lirohet nga akuza për veprën penale me të cilën ngarkohet.

“I gjithë procesi gjyqësor i realizuar deri më tani, dëshmitarë të dëgjuar, fakte të konstatuara si dhe prova të administruara në tërësi në këtë çështje penale kanë vërtetuar se akti akuzues duhet të refuzohet nga ana e gjykatës, i tërë procesi ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet që i akuzuari Besim Tahiri të shpallet i pafajshëm dhe të lirohet nga barra e fajësisë”, ka deklaruar i njëjti.

Të akuzuarit Bekteshi dhe Tahiri kanë mbështetur tërësisht fjalën përfundimtare të mbrojtësve të tyre e gjithashtu Bekteshi gjithashtu që ta lirojë atë.

“Kërkoj që gjykata të merr aktgjykim lirues ndaj meje sepse jam tërësisht i pafajshëm”, ka deklaruar Bekteshi.

Paraprakisht gjatë kësaj seance avokati Musa ka propozuar që të bëhet një ekspertizë e prokurimit publik, propozim ky që u kundërshtua nga prokurori Zeqaj dhe u refuzua nga trupi gjykues.

Avokati Musa gjithashtu ka dorëzuar edhe një ekspertizë për të cilën ai tha se i mbrojturi i tij ka angazhuar ekspertin Agim Sheqiri dhe të njëjtën e ka propozuar si provë materiale dhe ka kërkuar nga gjykata që ta administrojë si të tillë.

“Në pajtim me nenin 141 par.2 të KPRK-së ,i pandehuri ka nxjerrë ekspertizë në mnëyrë vetanake dhe ka angazhuar ekspertin Agim Shaqiri për të gjitha qështjet që janë përfshirë në dispozitiv dhe arsyetim të aktakuzës. Raportin e kësaj ekspertize e propozoj si provë materiale dhe kërkoj nga gjykata që ta administrojë si provë materiale”, ka deklaruar ai.

Në lidhje me propozimin për një provë të tillë, prokurori Zeqaj i ka propozuar gjykatës që e njëjta të refuzohet pasi që lidhet me vendimin e mëparshëm të avokatit Musa për ekspertizë të prokurimit public dhe pasi që sipas tij e njëjta nuk ka të bëjë me objektin e akuzës.

“Edhe pse unë nuk kam këtë provë dhe as se kam lexuar i propozoj gjykatës që kjo provë të refuzohet sepse është e lidhtë me vendimin që e murrët ju paraprakisht sepse e njëjta siç e theksova më lartë nuk ka të bëjë asgjë me objektin e akuzës”, ka deklaruar i njëjti.

Siç thuhet në aktakuzë, i pandehuri Bekteshi, në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës (MI), kishte tejkaluar kompetencat tij si person zyrtar.

Bekteshi thuhet se e kishte obliguar zyrtaren (arkivisten) Valentina Rexhepi që në librin e protokollit të regjistronte vendimin me të cilin ishte ndërruar kryetarja e komisionit për vlerësimin e ofertave për projektin “Zgjerimi i Rrugës Nacionale N-9” segmenti Gjuregjicë-Kjevë, duke regjistruar vendimin me datën 23 maj 2016 në vend të datës reale 26 qershor 2016.

Gjithnjë sipas aktakuzës, ky ndryshim i datave ishte bërë me qëllim që tenderi t’i jepej operatorit ekonomik N.N.T “Sallahu”, i cili ishte me çmim 991 mijë e 418 euro e 19 centë, ndërsa operatorit tjetër ekonomik i cili kishte prezantuar çmim më të ulët se ky operator ishte eliminuar.

I pandehuri Tahiri akuzohet se në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit në Divizionin e Prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës (MI), kishte tejkaluar kompetencat e tij duke ushtruar ndikim te kryetarja e komisionit Erza Arifi, që e njëjta ta ndërrojë raportin për vlerësimin e tenderit.

Sipas prokurorisë, Tahiri e kishte obliguar Arifin që të paraqes kërkesë me shkrim për tërheqje nga komisioni në mënyrë që të bëhej ndryshimi i vendimit të marrë dhe tenderi t’i jepej operatorit ekonomik “Sallahu” edhe pse kishte çmim më të lartë.

Ndërsa, i pandehuri Naim Sallahu, pronar i kompanisë N.N.T “Sallahu”, ngarkohej me veprën penale “Falsifikim të dokumentit” pasi që i njëjti thuhet se me rastin e paraqitjes së ofertës në MI lidhur me tenderin për zgjerimin e rrugës nacionale kishte paraqitur dokument të falsifikuar me vërtetim tatimor kinse ka kryer obligimet tatimore ndaj Administratës Tatimore të Kosovës (ATK).

Sipas aktakuzës, edhe pse i akuzuari Sallahu e kishte ditur se një dokument i tillë nuk është i vërtetë dhe se nuk i kishte të shlyera detyrimet tatimore e kishte paraqitur si të vërtetë. Sallahu thuhet se edhe listën e punëtorëve e kishte paraqitur me 50 punëtorë, ndërsa në realitet kishte pasur vetëm 29 punëtorë.

Gjykim

Apeli e kthen në rigjykim rastin e rrënimit të “Abi Çarshia”

Published

on

Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim rastin e rrënimit të aneks-objektit të kompleksit “Abi Çarshia”, ku u dënua deputetja e Vetëvendosjes dhe ish-kryeinspektori i Komunës së Prizrenit.

Rasti i rrënimit të aneksit të objektit në kompleksin “Abi Çarshia”, sipas Prokurorisë, ka ndodhur më 19 dhe 21 korrik të vitit 2019, kur i dëmtuari Irfan Fusha kishte dorëzuar aplikacionin për legalizim.

Kryeinspektori i asaj kohe, Islam Thaçi, së bashku me inspektoren Jetmire Vrenezi në vitin 2022 janë dënuar me nga 3 vjet burg dhe 2,000 euro gjobë.

Por, pas ankesës së mbrojtësve të Thaçit dhe Vrenezit, avokatëve Blerim Mazreku dhe Adem Vokshi, çështja u kthye për rivendosje.

Në vendim Apeli ka theksuar se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë në shkelje esenciale, ngase emërtimi ligjor i veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtorë nuk përputhet me dispozitivin.

“Emërtimi ligjor i veprës penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtorë nuk përputhet me përmbajtjen e dispozitivit gjegjësisht figurën e veprës penale të paraqitur në dispozitiv, pastaj të njëjtit-pra, arsyetimi përkitazi me këtë vepër penale, si për pjesën dënuese dhe atë liruese, i mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa ato që janë thënë janë në kundërshtim me vetëveten” , sqarohet në vendim, transmeton Kallxo.com.

Apeli më tej ka cekur se në aktgjykim nuk janë vërtetuar të gjitha faktet dhe rrethanat që plotësojnë elementet e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

“Së pari nuk është marrë parasysh se vepra për të cilën janë shpallur fajtorë mund të kryhet vetëm me dashje direkte. Nuk lejohet që gjatë arsyetimit të fakteve vendimtare të paraqiten mëdyshje tek dashja e të akuzuarve ngase nuk mund të flitet për faktet, por për përgjegjësi të tjera si disiplinore, kundërvajtëse apo administrative, por kurrsesi për përgjegjësi penale”, sqarohet në vendim./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Gjykim

Rasti ‘Toka’/ Familja e Fahredin Gashit me letër të hapur për trupin gjykues: Pse duhet vetëm z.Gashi të jetë në Paraburgim?

Published

on

Familja e Fahredin Gashit, i akuzuar në rastin “Toka”, ka dalë me një letër të hapur për trupin Gjykues, duke kundërshtuar masën e paraburgimit për familjarin e tyre. Në letrën e familjes Gashi thuhet se vetëm Fahredini është në paraburgim ndërsa të gjithë të akuzuarit tjerët po mbrohen në liri.

Letra e Plotë pa ndërhyrje:

“Pse duhet vetëm z.Gashi të jetë në Paraburgim?! Mbrojtja i ka paraqitur Gjykatës prova të cilat në mënyrë bindëse, kanë vërtetuar se kërkesa e PS për caktimin e paraburgimit kundër z.Gashi është tërsisht e pabazuar.

Sipas renditjes te te akuzuarve ku të gjithë gëzojnë shëndet të plotë dhe gëzojnë lirinë, i vetmi prindi ynë, me një serë sëmundjesh duhet të sakrifikohet për të gjithë, në të gjitha seancat dëgjimore, Fahredin Gashi asnjëherë nuk është përmendur për aktakuzën në fjalë. A thua Fahredin Gashi duhet të jetë kurbani i të gjitha proceseve të montuara nga Serbia dhe Eulex?!

Si do të jetë epilogu i këtij gjykimi të pafund e të pabarabartë? Nëse vazhdon kështu procesi, po e humbet rëndesinë, besimin dhe mirëkuptimin tonë”, thuhet ndër të të tjera në letrën e hapur të familjes së Fahredin Gashit. Letra e plotë, pa ndërhyrje: Letër e hapur, për Trupin Gjykues te departmentit special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Arben Hoti, Mentor Bajraktari, Lutfi Shala. Nga familja Gashi. Me Datë 24 Tetor 2016 , eshte ngritur aktakuzë , për rastin “Toka”

Në kete proces jane duke u gjykuar : Azem Syla , Shaban Syla, Shpresim Uka , Fahredin Gashi , Arton Vila , Ramadan Uka , Avdurrahman Bajshori , Gazmend Gashi , Lubisha Vujoviq, Sabedin Haxhiu , Avni Maxhuni , Elhame Uka , Sami Maqedonci , Ndue Palushi , Ramadan Mavraj , Lumnije Sopa , dhe Nyrtene Bajshori Te cilet akuzohen me fjale te pjesëtarit te sherbimit informativ serb Nazim Bllaca “Veza” ku janë vërtetuar me fakte lidhjet e tij me UDB-në , BIA-n dhe prokurorin Maurico Salustro , per krime lufte ne Serbi me mentor te tij Dragoljub Stankoviq .

Trupi Gjykues ne fjale , Kryetar i trupit gjykues Arben Hoti , marrin vendim te ja caktojn masen e paraburgimit Fahredin Gashit , me arsyetim se ka rrezik te ikjes jashte shtetit , do te asegjesoje , fsheh, ndryshojë , apo falsifikoje provat e vepres , ndikim te deshmitaret , një arsye totalisht absurde sepse eshte konstatuar , vendimin e keni edhe ju te nderuar Gjykatës qe Fahredin Gashi vuan , nga shendeti mendor , me dominim te simptomave negative -ngadalësim psikomotor , afekt i topitur , munges iniciative , varferim ne te folur , dhe ne përmbajtje , performance e varferuar sociale , poashtu vuan nga diabeti eshte me insuline pese here ne dite , sugjerim i mjekeve qe është bere me kërkesën tuaj , thotë se qendrimi i tij ne nje rreth social familjar është mese i nevojshem .

Arsyeja e dyte sipas kërkesës se Prokurorit , asgjesimi , fshehja apo ndryshimi i provave , nuk po kuptojme çfare prova pas shtate viteve prej se është ngritur aktakuza , a nuk i keni mbledhur “provat ” kemi pasur bastisje ne shtepi nga eulexi nëse ka pasur prova i kan sekuestruar ne baze te arsyetimit te juaj provat jane duke pritur qe te lirohet Fahredin Gashi dhe te asgjesohen , absurditet total , por edhe nese do te kishin qendruar keto arsye te kota pse vlen kjo vetem per Fahredin Gashin dhe nuk vlen per te tjerët ku asnjeri te bashke akuzuarit ne rastin “Toka ” nuk eshte nen masa kufizuese . Pra te gjithe jane ne mbrojte në liri .

Pse duhet vetem Z. Gashi te jete ne Paraburgim?! Mbrojtja i ka paraqitur Gjykates prova te cilat ne mënyre bindese , kane vertetuar se kerkesa e PS per caktimin e paraburgimit kunder Z. Gashi është tersisht e pabazuar. Sipas renditjes te te akuzuarve ku te gjithë gezojne shëndet te plote dhe gëzojnë lirine , i vetmi prindi yne , me nje sere semundjesh duhet te sakrifikohet për te gjithë , ne te gjitha seancat degjimore , Fahredin Gashi asnjëhre nuk eshte përmendur per aktakuzen ne fjale. A thua Fahredin Gashi duhet të jetë kurbani i të gjitha proceseve të montuara nga Serbia dhe Eulex?! Si do te jete epilogu i ketij gjykimi te pafund e te pabarabarte? Nese vazhdon keshtu procesi, po e humbet rendesine, besimin dhe mirekuptimin tone. Me respekt Familja Gashi . ( Ilirida , Albion , Frontina , Auron , Argjend , Klevis Gashi)/Media Ndërtimi.

Continue Reading

Gjykim

Tjetërsuan pronën e RTP-së, ish-gjykatësi Lek Prenaj dhe të akuzuarit tjerë shpallen fajtorë nga Gjykata

Published

on

Ish gjykatësi Lek Prenaj është dënuar nga Gjykata në Ferizaj, pasi i njëjti u gjet fajtor për veprën penale keqpërdorim i detyrës zyrtare, derisa është liruar nga pika tjetër e aktakuzës për legalizim të përmbajtjes së rreme.

Ish-gjykatës në Gjykatën e Prishtinës, Prenaj është dënuar me gjashtë muaj burgim.

Gjykata i ka gjetur fajtorë edhe Hilmi Kastratin, ish-kryetar i Bordit Ekzekutiv të Drejtorëve të Radio Televizionit të Prishtinës, Shkumbin Qehajën dhe Shpëtim Pllanën.

Hilmi Kastratin, për veprat që e rëndojnë e gjeti fajtor dhe i shqiptoi dënim unik prej 10 muajsh me burg.

Kurse për të akuzuarit, Shkumbin Qehaja e Shpëtim Pllana, ku mbi ta rëndonin akuzat për bashkëkryerje për legalizim të përmbajtjes së rreme, gjykata i gjeti fajtor dhe secilin veç e veç e dënoi me nga 6 muaj burg.Ky rast ka të bëjë me tjetërsimin e pronës shoqërore në vlerë miliona euro në pronësi të ish Radio Televizionit të Prishtinës.

Kujtojmë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, kishte marrë vendim me të cilin e kishte pezulluar nga detyra gjykatësin e Gjykatës Themelore në Prishtinë Lekë Prenaj, raporton Kallxo.com.

Sipas aktakuzës, Hilmi Kastrati si person zyrtar, kryetar i Bordit Ekzekutiv të Drejtorëve të Radio Televizionit të Prishtinës, në periudhën kohore 2015-2018, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare i ka tejkaluar kompetencat e tij.Sipas Prokurorisë i akuzuari Kastrati më 24 maj 2018 e ka përpiluar përgjigjen në padi me nr.C.Nr.3159/17 për Vërtetimin e të Drejtës së Pronësisë mbi ngastrën kadastrale 1781-2 në sipërfaqe prej 7768 metër katror në Lagjen Veternik, Zona Kadastrale në Prishtinë, me përmbajtje të pavërtetë, me të cilën nuk kontestohen pretendimet e paditësit Shkumbin Qehaja.

Sipas aktit akuzues, i akuzuari Hilmi Kastrati më 5 shtator 2018 e ka nënshkruar autorizimin me të cilin e ka autorizuar Shpëtim Pllanën, jurist nga Prishtina, që kontestin sipas padisë së lartcekur ta përfaqësoj N.Sh., Radio Televizionin e Prishtinës në Gjykatën e Prishtinës edhe pse i akuzuari Hilmi Kastrati e ka ditur se prona shoqërore e të paditurës N. Sh., Radio Televizionit të Prishtinës gjendet nën menaxhimin dhe administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending