Connect with us

Aktuale

Paguhen mijëra € për asfaltimin e rrugës Brezovicë-Qendra e Skijimit, por ajo vazhdon të jetë me shumë gropa

Published

on

Për projektin Rehabilitimi i Rrugës Regjionale Brezovicë-Qendra e Skijimit Lot 2, ministria kishte  nënshkruar kontratë (dt 18.04.2019) me OE në vlerë 1,956,340€ dhe aneks kontratë për të njëjtin projekt (dt.17.12.2019) në vlerë 193,446€.

Bazuar në kushtet e veçanta të kontratës ky projekt duhej të realizohej për 220 ditë.

Gjatë rishikimit të pagesave të realizuara në vitin 2020 dhe ekzaminimit fizik, Auditroi i Zyrës Kombëtare ka vërejtur që edhe pse ishin realizuar rreth 89% të pagesave në rrugën R210 Brezovicë – Qendra e Skijimit, e njëjta ishte pothuajse e tera e dëmtuar për arsyet si në vijim:

Edhe pse punët për rehabilitimin e kësaj rruge kishin filluar, në kërkesën e datës 13.08.2019 të nënshkruar në emër të ministrit i kërkohet komisionit të formuar të shqyrtojë me prioritet kërkesën e një subjekti privat për dhënien e pëlqimit për shtrirjen e gypit përgjatë rrugës rajonale me qëllim të ndërtimit te hidrocentraleve gjeneruese dhe pajimet tjera përcjellëse.

Përkundër kësaj, subjekti privat kishte filluar punimet dhe kishte bërë gërmimin e rrugës me ekskavator me qëllime të vendosjes së gypave fi500 pa dhënien e pëlqimit nga ministria siç parashihet me ligjin për rrugët (neni 27) duke dëmtuar trupin e rrugës.

Inspektorati i Infrastrukturës rrugore kishte dorëzuar kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtësve në Gjykatën Themelore në Ferizaj (dt 16.12.2019) për subjektin privat për shkak të realizimit të punëve pa pëlqim nga ministria, mirëpo përkundër kësaj ZKA me datë 10.02.2020 lëshon vendim për dhënien e pëlqimit subjektit privat për vazhdimin e projektit në bazë të kërkesës së parashtruar.

Edhe pse ZKA kishte dhënë leje subjektit në fjalë, ministria nuk kishte ndërprerë punimet në projektin Rehabilitimi i Rrugës Regjionale R210 Brezovicë-Qendra e Skijimit deri në muajin maj 2020⁹.

Si rezultat i kësaj subjekti privat kishte vazhduar edhe me gërmimin e asaj pjese të rrugës të cilën ministria e kishte asfaltuar në vitet 2019-2020. Tutje, Udhëzimi Administrativ (MI) nr 08/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.09/2015 për kyçje, instalime nëpër tokën rrugore dhe për shfrytëzimin e tokës së rrugëve nacionale dhe rajonale në nenin 11 parasheh që “Mbikëqyrja e punimeve gjatë vendosjes së instalimeve bëhet nga menaxheri për mirëmbajtje regjionale varësisht prej rrugës në të cilën vendosen instalimet”.

Në vendimin për dhënien e pëlqimit, ZKA kishte përcaktuar personin përgjegjës nga ministria për mbikëqyrjen e punimeve të realizuara nga subjekti privat. I njëjti përmes shkresës zyrtare (dt 10.11.2020), njofton sekretarin se deri me datë 29.09.2020 nuk ka qenë i informuar lidhur me përcaktimin e tij në rolin e mbikëqyrësit të subjektit në fjalë.

Sipas këtij njoftimi, deri në atë periudhë punët nga subjekti privat ishin realizuar në masë të madhe pa mbikëqyrjeje nga ana e tij dhe për të cilat ai nuk do të bartë përgjegjësi.

Ndërsa neni 23 i udhëzimit nr 09/2015 – Kthimi në gjendjen e mëparshme thotë se pas kryerjes së punimeve ,segmenti rrugor ku zhvillohen punimet duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme. Në rast të dëmtimit të rrugës, brezit rrugor ose objektit në rrugën nacionale apo rajonale nga personi i cili e vendos instalimin, i njëjti obligohet ta sanoj dëmin e shkaktuar nga gjatë apo vendosjes se instalimit. Po ashtu, neni 9 përcakton se nëse poseduesi i pëlqimit nuk përfundon ndërtimin e kyçjes në afatin prej 12 muajsh nga dita e marrjes se pëlqimit konsiderohet së ka hequr dorë nga kyçja dhe pëlqimi shfuqizohet automatikisht.

Gjatë ekzaminimit fizik (25.05.2021) ne kemi vërejtur që kjo rrugë ishte shumë e dëmtuar, në disa pjesë vështirë e kalueshme dhe sanimet e parapara që të realizohen nga subjekti privat akoma nuk kishin ndodhur.

Mos finalizimi i projektit për rehabilitimin e rrugës duke pasur për pasojë edhe dëmtimet e mëtutjeshme të saj, kishte ndodhur për shkak të marrjes së vendimeve nga menaxhmenti duke mos u koordinuar me drejtoritë tjera relevante dhe duke mos njoftuar tutje personat të cilët ishin ngarkuar me përgjegjësi për menaxhimin e projekteve përkatëse.

Ndikimi Vazhdimi i asfaltimit të rrugëve, edhe përkundër dhënies së pëlqimeve të palëve tjera për instalime të ndryshme ka ndikuar që mjetet të shpenzohen pa arritjen e qëllime të përcaktuara për këtë projekt.

Gjithashtu, mos sanimi i dëmtimeve brenda afatit të paraparë ligjor nga subjekti privat rrezikon që rruga të dëmtohet tutje dhe të mos mund të finalizohet me mjetet e njëjta të parapara me kontratë.

Ministri, sipas rekomandimeve të Auditorit duhet të siguroj që, kërkesat e ndryshme të palëve të treta të trajtohen në kohë sipas rregullativës ligjore në mënyrë që vendimet përkatëse të mos kenë implikim negativ në projektet e ministrisë.

Sipas raportit të Auditimi, duhet të forcoj kontrollet e brendshme duke siguruar komunikim të mirëfilltë në mes të drejtorive kyçe dhe duke siguruar informim të saktë dhe në kohë të personave që janë përcaktuar në menaxhimin e projekteve të ministrisë. Ministri, duhet të sigurohet që rruga e dëmtuar të kthehet sa më shpejtë në gjendjen e mëparshme./ Media Ndërtimi.

 

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending