Connect with us

Aktuale

Objektet pa leje të konfiskuara shteti shqiptar mund t’i shesë përmes ankandit

Published

on

Pas fillimit të një fushate konfiskimi për objekte që nuk kishin respektuar lejen e dhënë, qeveria ka bërë gati një draft për të përcaktuar mënyrën sesi do të veprohet me to.

Projektligji parashikon procedurën që do të nisë nga fillimi që ka të bëjë me vlerësimin e objekteve hartimin e planeve të dedikuara se për çfarë mund të përdoren ato.

“Ministria përgjegjëse për administrimin e pronës shtetërore, merr në dorëzim/ regjistron, inventarizon dhe ruan objektet e konfiksuara, deri në momentin e marrjes në dorëzim nga njësia zbatuese e përcaktuar me vendim të Komisionit.

Pas marrjes së një prezantimi të të dhënave identifikuese të objektit dhe vendndodhjes së tij nga Ministria përgjegjëse për pronën shtetërore dhe pas njohjes me nevojat/kërkesat e institucioneve apo enteve publike, interesave të pronarëve të truallit dhe personave të tretë, Komisioni vendos mbi:

  1. a) destinacionin e objektit/objekteve apo pjesëve takuese të konfiskuara;
  2. b) Njësinë e zbatimit” thuhet në projektvendim.

I njëjti nënvizon se me marrjen e vendimit të Komisionit mbi destinacionin e përdorimit të objektit të konfiskuar, njësia e zbatimit kryen vlerësimin e përshtatjes së objektit dhe përcakton nevojat teknike, urbane e financiare dhe proceduriale të realizimit të përshtatjes si dhe propozon tipologjinë e programit të zhvillimit të përshtatshëm në rastin konkret si dhe harton masat përkatëse të programit të zhvillimit i cili pas marrjes së mendimit të autoriteteve publike të përfshira i propozohet për miratim Komisionit.

 

Objektet mund të shiten në ankand

Në nenin 20 thuhet se një tjetër opsion për objektet e konfiskuara është shitja në ankand e tyre.

“Komisioni në funksion të mirëadministrimit të objekteve të konfiskuara apo në përmbushjen më të lartë të interesit publik mund të vendosi miratimin e programit të shitjes së objekteve të konfiskuara.

Format e programit të shitjes janë: i) ankandi publik i cili kryhet në zbatim të rregullave të kuadrit ligjor mbi ankandin publik mbështetur në dokumentacionin e parashikuar në këtë nen.

(i) kalimi në favor të subjekteve që kanë të drejtën e parablerjes në kuptim të këtij ligji, me vlerën e tregut, mbështetur në dokumentacionin e parashikuar në këtë nen” thuhet në projektvendim.

Sipas pikës 4 të këtij neni tridhjetë ditë përpara fillimit të procedurave të shitjes së objekteve të konfiskuara nëpërmjet ankandit, Ministria përgjegjëse për pronën shtetërore njofton subjektet që kanë të drejtën e parablerjes në kuptim të këtij ligji në lidhjen me ushtrimin e të drejtës së parablerjes.

Lidhja e kontratës në përfundim të procedurës së shitjes së objekteve të konfiskuara në kuadër të të dyja formave të programit, kryhet pas njoftimit të subjektit fitues për kryerjen e pagesës së vlerës së objektit që duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga njoftimi. Kontrata e shitjes lidhet vetëm pasi provohet kryerja e pagesës nga ana e subjektit.

Fondet e përfituara nga shitja konfiskuara kalojnë në fondin e veçantë të objekteve të konfiskuara dhe përdorën me vendim të Komisionit

 

Metodologjia e vlerësimit

Projektvendimi parashikon vlerësimin e pronave të cilin e bëjnë ekspertët e tregut. Sipas pikës dy të nenit 22 vlerësimi i objekteve të konfiskuara bëhet nga ekspertët e vlerësimit, në përputhje me vlerën reale të tregut, duke përdorur metodat e vlerësimit të tregut, në zbatim të legjislacionit në fuqi. Ekspertët e vlerësimit mbajnë përgjegjësi për vlerësimin e kryer dhe për dokumentet e hartuara e të nënshkruara prej tyre (genplane, situacione, aktvlerësime etj.). Afati i vlerësimit duhet të jetë jo më shumë se 30 (tridhjetë) ditë, nga data e daljes së urdhrit për vlerësimit nga titullari.

 

Pronarët e truallit

Një nen i veçantë në projektvendim përcakton marrëdhënien e re që ndërtohet me kushtet e konfiskimit me pronarët e truallit mbi të cilin është ngritur objekti.

Kështu në nenin 23 thuhet se pronarët e truallit nuk kanë të drejta mbi pjesën e objektit të ndërtuar në tejkalim të lejes. Për pjesën e objektit të ndërtuar në kushtet e lejes njësia e Zbatimit njeh pjesët takuese të bashkëpronësisë sipas kontratës së sipërmarrjes të hartuar përpara noterit dhe të regjistruar në agjencinë përgjegjëse për kadastrën përpara vendimit të konfiskimit.

Njësia e Zbatimit nuk merr përsipër detyrimet e tjera që lindin nga kontrata e sipërmarrjes, apo çdo aktmarrëveshje e lidhur midis pronarëve të truallit dhe zhvilluesit/ndërtuesit përpara kohës së konstatimit të paligjshmërisë në zhvillim/ndërtim.

Ndërkohë pronaret e truallit dhe Njësia e Zbatimit lidhin kontratë të veçantë bashkëzhvillimi/bashkëpunimi në ndërtim sipas modelit të miratuar me udhëzim të përbashkët të ministrit përgjegjës për drejtësinë dhe ministrit përgjegjës për pronën shtetërore me qëllim rregullimin e marrëdhënieve mes tyre në situatën e re të krijuar nga paligjshmëria në zhvillimin e pronës.

“Nëse pronarët nuk pranojnë të lidhin kontratën sipas pikës 2 apo nuk zbatojnë kontratën sipas kushteve të përcaktuara, brenda 60 ditëve nga njoftimi, Njësia e Zbatimit aplikon për marrjen e lejes së re të ndërtimit /përdorimit duke paraqitur kopje të kontratës me pronarët e truallit apo njoftimin e tyre 45 ditë më parë se të paraqitet aplikimi;

Në kushtet e pamundësisë së identifikimit, mosmarrëveshjes midis subjekteve të cilët pretendojnë të gëzojnë të drejtat e pronarit të truallit, apo në kushtet e pamundësisë së komunikimit me pronarët e truallit, Njësia e Zbatimit merr të gjitha masat për përfundimin/ përshtatjen e objektit duke paraqitur pranë autoriteteve publike gjendjen e pamundësisë së identifikimit/komunikimit/mosmarrëveshjeve mes pronarëve të truallit. Me identifikimin/ vënien e komunikimit /zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me pronarët e truallit, zbatohen parashikimet e pikave 1 dhe 2 të këtij neni.

Pronarët e truallit kanë të drejtën të marrin pjesë në programin e shitjes së objekteve të konfikuara në cilësinë e subjekteve me të drejtë parablerje në kushtet e parashikuara në këtë ligj” thuhet në projektvendim.

Drafti parashikon gjithashtu disa përjashtime fiskale për objektet e konfiskuara ku në nenin 30 thuhet se “Ministria e Financave dhe Ekonomisë, autoriteti përfitues i konfiskimit i autorizuar nga Ministria, FSHZH apo njësia zbatuese e përcaktuar nga Komisioni përjashtohen nga të gjitha tarifat e aplikimit për leje zhvillimi dhe ndërtimi, nga polica e sigurimit, pagesat për shërbimet kadastrale si dhe nga pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë për marrjen e lejeve të ndërtimit sipas këtij ligji dhe akteve nënligjore në zbatim të tij”./Media Ndërtimi

Aktuale

Ministria e Mjedisit shënon ditën botërore të ujërave me moton botërore “Përshpejto Ndryshimin”

Published

on

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me SKAT programi IWRM-K, me rastin e 22 Marsit, “Ditës Ndërkombëtare të Ujit” dhe 23 Marsi “Dita Ndërkombëtare e Meteorologjisë”, mbajti takim publik për hartimin e Koncept Dokumentit të Fushës së Ujërave. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të zyrës Zvicerane në Kosovë, partner të MMPHI-së, përfaqësues të Komunave, Kompanive Rajonale të Ujësjellësve, ekspert lokal dhe ndërkombëtar të fushës së ujërave.

Në fjalën e saj zv. Ministrja e MMPHI-së znj. Linda Çavdarbasha theksoi se ne jemi sot këtu për të shënuar 22 marsin “Ditën Botërore të Ujit”, që sivjet mbahet me moton botërore “Përshpejto Ndryshimin”- “Bëhu ndryshimi që do të shohësh në botë”. Ajo falënderoj partneret për mbështetje të deri tanishme. Pasi që ne jemi në proces të hartimit të Planeve të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore si dokumentet themelore strategjike për menaxhimin gjithëpërfshirëse të ujërave me të cilët përcaktohen objektivat dhe veprimet e nevojshme për të siguruar zhvillim dhe menaxhim të qëndrueshëm të ujerave me qellim të plotësimit të nevojave për pije, zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Plani i Menaxhimit të Pellgut Lumor “Drini i Bardhe” ka përfunduar. I dukshëm është suksesi i qeverisjes me shërbime ujore, ku këtu kemi një avancim në reforma në krahasim me rajonin dhe jemi të gatshëm t’i shkëmbejmë përvojat. Qeveria ka punuar edhe në përmirësimin e performancës së Kompanive Rajonale të Ujit.

Në vazhdim, z. Servet Spahiu Sekretari i Përgjithshëm i MMPHI-së theksoi se shënimi i secilës festë mjedisore ka rëndësinë e saj. Investimet në sektorin e ujërave në vitet e fundit janë rritur në masë të madhe që demonstron përkushtimin tonë për investime në këtë sektor me rëndësi strategjike për mirëqenien e popullatës dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror. Ne, si Ministri e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës jemi duke punuar me qëllim zhvillimin e kapaciteteve dhe menaxhimin sa më të mirë të resurseve ujore, duke u bazuar në praktikat ndërkombëtare, në pajtueshmëri dhe përputhshmëri me EU ACQUIS COMMUNAUTAIRE, në pikat si vijon:

 Kompletimi i kuadrit ligjor (Hartimi i ligjit të ri për ujëra, Kompletimi i akteve nënligjore që kërkohen me Ligjin për Ujëra, Inicimi i hartimit të një ligji për financimin e menaxhimit të ujërave)

 Konsolidimi institucional dhe ngritjen e kapaciteteve

 Konsolidimi i burimeve dhe mekanizmave të financimit të menaxhimit të ujërave

 Ndërtimi i akumulacioneve të reja të ujit me qëllim rritjen e kapacitetit të akumuluar për banorë

 Mbrojtja e burimeve të ujit të pijshëm

 Monitorimi kualitativ dhe kuantitativ të ujërave

 Hartimi i Planeve të Menaxhimit të Pellgjeve Lumore

 Mbrojtja e lumenjve nga degradimi

 Zbatimi i masave për sigurinë e digave

 Fuqizimin e Sistemit Informativ Ujor

Kurse, z.Naser Afizi Drejtor i Autoritetit të Rajonit të Pellgjeve Lumore në MMPHI: -Ne jemi mobilizuar për të adresuar sfidat për ujin, duke u nisur nga forcimi i kornizës ligjore duke vazhduar me veprimet konkrete për adresimin e nevojës për ndërtimin e akumulimeve të reja (me mbështetjen e WBIF, duke filluar nga ato që janë prioritet i padiskutueshëm siç është diga e Firajës që do të sigurojë ujë për rajonet e Ferizajt, Gjilanit dhe Prishtinës dhe diga e Kamenicës për të siguruar ujin e nevojshëm për zonën më të thatë me ujëra. Po ashtu, tashmë kemi iniciuar hartimin e studimeve të fizibilitetit për tri diga tjera: Dragaqinë (Therandë), Pollatë (Podujevë) dhe Kuçicë (Skenderaj) si dhe hartimin e një plani në nivel të Kosovës përmes mbështetjes së Bankës Botërore, për ndërtimin e digave të reja, që është një përditësim i masterplanit të ujërave.

Takimi publik vazhdoi me z. Shiqeri Dermaku, udhëheqës i Divizionit të Ujërave, njëherit edhe Kryesues i GPN, me prezantimin dhe hapjen e debatit me të gjithë pjesëmarrësit për Koncept Dokumentin e Fushës së Ujërave me temat: Planet e menaxhimit të katër pellgjeve lumore; Siguria e ujit të pijes përmes ndërtimit të digave të reja; Menaxhimi i përmbytjeve/hartat e rrezikshmërisë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Qeveria ndan 6 milionë euro të tjera për tejkalim të krizës me energji

Published

on

Qeveria ka ndarë 6 milionë euro për tejkalimin e krizës energjetike.

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka thënë se kjo është e nevojshme për të vazhduar subvencionimin e tarifave dhe qytetarëve që e kursejnë energjinë elektrike.

Qeveria e Kosovës ka miratuar propozimin e Ministrisë së Financave për ndarjen e gjashtë milionë euro për subvencionim të faturave të energjisë elektrike për amvisëritë të cilat kanë ulur konsumin krahasuar me muajt përkatës të vitit paraprak.

Vendimi është miratuar në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës.

“Në kuadër të subvencionimit të energjisë elektrike, bëjmë ndarjen e radhës në shumë 6 milionë euro në mënyrë që të vazhdohet subvencionimi i atyre që kanë kursyer energjinë elektrike”, ka thënë ministri i Financave, Hekuran Murati.

Masa 3.7 e Pakos për Ringjallje Ekonomike parasheh mbështetjen e qeverisë në tejkalimin e krizës energjetike.

“Amvisëritë të cilat ulin konsumin e energjisë elektrike krahasuar me muajt përkatës të vitit paraprak e që kualifikohen për përfitim, mbështeten me subvencionim të faturës së energjisë elektrike në raport me kursimin, duke filluar nga fatura e muajit Shtator 2022”, thuhet në Pakon për Ringjallje Ekonomike.

Qeveria e Kosovës nga muaji shtator ka filluar të subvencioni qytetarët të cilët kursejnë energjinë elektrike. Ky subvencionim i energjisë elektrike, është në kuadër të pakos që është përgatitur nga ekzekutivi për të përballuar inflacionin.

Qytetarët do të subvencionohen për dyfishin e kursimit të energjisë elektrike. Konsumatorët nuk kanë nevojë të aplikojnë pasi do të përdoren të dhënat nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë.

Ministri i Financave, Hekuran Murati kishte njoftuar që nëse një familje ka shpenzuar 1,000 kilovat në shtatorin e vitit të kaluar ndërsa në shtatorin e këtij viti ka harxhuar 900 kilovatë, ajo do të subvencionohet për dyfishin e kursimit, do të thotë 20% (pasi që 10% është kursimi në mes dy muajve, ndërsa dyfishi i kursimit është 20%)./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Qeveria emëron bordin e drejtorëve të Infrakos

Published

on

Qeveria në mbledhjen e fundit, ka emëruar edhe Bordin e Drejtorëve të ndërmarrjes publike Infrakos.

Kryesuese është zgjedhur Edona Nahi.

“Edona Nahi kryesuese, Genc Hyndozi anëtar, Besarta Uka anëtare dhe Fitim Rraci anëtar”, tha kryeministri Albin Kurti.

Po ashtu, janë miratuar dy marrëveshje ndërkombëtare për marrje të kredive.

Njëra për zhvillimin e sektorit te energjisë dhe përmirësimin e rrjetit të transmetimit, kurse tjetra për Projektin e Ngrohtores Solare të Prishtinës.

Në anën tjetër, ekzekutivi ndau edhe 6 milionë euro si mbështetje për subvencionimin e energjisë elektrike./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending