Connect with us

Prokurim Publik

Komuna e Vitisë largon kërkesat e larta në tenderin për rregullimin e rrugëve

Published

on

Në kuadër të monitorimit sistematik të prokurimit publik, INPO është duke monitoruar edhe aktivitetin e prokurimit të titulluar “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr”, me numër të prokurimit 657-22-5287-5-2-1 dhe vlerë të parashikuar 310,000 euro, të udhëhequr nga Komuna e Vitisë.

Gjatë monitorimit, INPO ka gjetur se Komuna e Vitisë ka vendosur kërkesa shumë të larta dhe jo proporcionale lidhur me mundësitë teknike dhe/ose profesionale. Konkretisht bëhet fjalë për kërkesën 2, ku është kërkuar: “Stafi i të punësuarve, minimum 20 punëtorë. Menaxheri i projektit të jetë inxh. i diplomuar i ndërtimtarisë- drejtimi konstruktiv ( ose master) me minimum, 5 vite përvojë; Një (1) inxh. dipl. hidroteknik (ose master) me minimum, 5 vite përvojë; Një (1) inxh.dipl. i gjeodezisë (ose master) i licencuar nga AKK; Dy (2) bachelor të gjeodezisë të licencuar nga AKK.  me minimum, 5 vite pervojë; Dy(2) Bsc të ndërtimtarisë- konstruktiv me se paku 3 vite përvojë pune në realizimin e projekteve të ngjashme. Një (1) master  ose Bsc.i. komunikacionit   me se paku 5 vite përvojë pune në realizimin e projekteve të ngjashme, Punëtorë për siguri dhe  mbrojtje në punë 10, dhe 10 punëtorë për mbrojtje nga zjarri të kenë dëshmi certifikatën”. Kërkesat e larta dhe jo proporcionale me natyrën e prokurimit janë të ndaluara me nenin 69, paragrafi 1 të Ligjit për Prokurimin Publik, lidhur me nenin 26 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.

Më 09.06.2022, nëpërmjet një reagimi të brendshëm, INPO kishte kërkuar nga Komuna e Vitisë që nëpërmjet formularit standard B54 – Formulari për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara, t’i ulë kërkesat sa i përket numrit të inxhinierëve përfshirë edhe përvojën e tyre të punës dhe të kufizohet vetëm në inxhinier të cilët janë të lidhur ngushtë për natyrën e aktivitetit të prokurimit. Gjithashtu, të ulet për nga numri i punëtorëve edhe kërkesa “Punëtorë për siguri dhe  mbrojtje në punë 10, dhe 10 punëtorë për mbrojtje nga zjarri të kenë dëshmi certifikatën”.

Pas reagimit të INPO-s, Komuna e Vitisë i ka ulur këto kërkesa në vetëm menaxherin dhe katër (4) inxhinier, ku menaxheri dhe tre (3) inxhinier duhet të kenë së paku tre (3) vite përvojë pune, ndërsa kërkesa për “Punëtorë për siguri dhe  mbrojtje në punë 10, dhe 10 punëtorë për mbrojtje nga zjarri të kenë dëshmi certifikatën”, është ulur në “Punëtorë për siguri dhe  mbrojtje në punë 5, dhe 5 punëtorë për mbrojtje nga zjarri të kenë dëshmi certifikatën”./Media Ndërtimi

 

Prokurim Publik

Nis auditimi në Ministrinë e Infrastrukturës për kontratat e nënshkruar ‘pa publikim të njoftimit’

Published

on

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka filluar auditimin e performancës me temën “Prokurimet e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në vitin 2021”.

Prokurimi publik në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në fokus të auditimit të performancës, shkruan në njoftimin e Auditorit shtetëror.

Fokus kryesor i auditimit janë aktivitetet e prokurimit me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, përmes së cilave MMPHI-ja kishte shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave.

MMPHI ka lidhur 26 kontrata të negociuara me vlerë të përgjithshme prej 5,7 milionë euro vetëm në vitin 2021 duke e rendit si një nga ministritë që më së shumti ka përdor këtë lloj procedure.

Aktivitetet e prokurimit, në çdo autoritet kontraktues duhet të zhvillohen në pajtim me parimet e ekonomisë, efikasitetit dhe trajtimit të barabartë, parime të sanksionuara me ligjin e prokurimit publik. Këto parime kanë për qëllim të sigurojnë se prokurimi për mallra, shërbime dhe punë e arrin qëllimin e përcaktuar si dhe ndihmon organizatën në arritjen e objektivave të saj.

Përmes këtij auditimi në MMPHI, synojmë që të vlerësojmë sa ishte i arsyeshëm dhe në përputhje me kornizën ligjore të prokurimit publik përdorimi i procedurës së negociuar nga ana e Ministrisë, a është dokumentuar si duhet përdorimi i kësaj procedure dhe a është arritur vlera për para në këto projekte.

Fushëveprimi i këtij auditimi janë kontratat e lidhura përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vlerë afër 4,9 milionë euro (14 kontrata).

Ky auditim synon të rris llogaridhënien, transparencën dhe integritetin e aktiviteteve të prokurimit publik në MMPHI dhe aty ku është e nevojshme të ofroj rekomandime që fondet e shpenzuara publike arrijnë vlerën për para./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

Synohet llogaridhënie në fushën e zbatimit të legjislacionit të prokurimit publik

Published

on

Zyra Kombëtare e Auditimit dhe Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për rritjen e llogaridhënies dhe transparencës në fushën e zbatimit të legjislacionit të prokurimit publik

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, dhe kryetari i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, Osman Vishaj, të enjten kanë nënshkruar memorandum  bashkëpunimi i cili do të lehtësojë bashkërendimin e aktiviteteve ndër institucionale me qëllim të rritjes së llogaridhënies dhe transparencës në fushën e zbatimit të legjislacionit të prokurimit publik në Republikën e Kosovës.

Nënshkrimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është bërë në një ceremoni zyrtare ku të pranishëm kanë qenë edhe Zëvendës Auditori i Përgjithshëm, Bezad Halilaj, anëtarët e Bordit të KRPP-së, Fidane Spahija Gjikolli dhe Avni Sahiti.

Me këtë rast, Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, dhe kryetar i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, Osman Vishaj, e kanë vlerësuar tejet të rëndësishme arritjen e kësaj marrëveshje, duke thënë se bashkëpunimi ndër institucional nëpërmjet trajnimeve, konferenca të përbashkëta dhe forma të tjera të ndërgjegjësimit, ka për synim të përmirësojë në përgjithësi prokurimin publik në Kosovë.

Në veçanti memorandumi parasheh lehtësimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve të palëve sipas fushë veprimtarisë së caktuar për interesa të përbashkëta, rritjen e kapaciteteve përmes edukimit të vazhdueshëm, trajnimit dhe certifikimit të auditorëve të caktuar, si dhe zbatimin sa më efikas të aktiviteteve audituese.

“Auditimi i sistemit të prokurimit publik është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve për avancimin profesional të auditorëve në këtë fushë është i domosdoshëm dhe ndikon në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies publike në Kosovë”, ka theksuar Spanca.

Ndërkohë, Vishaj pasi ka vlerësuar lartë nevojën për bashkëpunim, ka theksuar se “ky bashkëpunim do të ndikojë edhe më shumë në rritjen e ndërgjegjësimit të shfrytëzuesve të parasë publike për përdorur atë në mënyrë sa me efikase dhe ekonomike”.

Në kuadër të këtij memorandumi, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) duke u bazuar në nevojat dhe planin e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) do të organizojë trajnime për auditorët  për e-prokurimi dhe për Ligjin e Prokurimit Publik, rregulloret, Udhëzuesin Operativ dhe manualët e prokurimit; do t’i trajtojë me prioritet kërkesat për interpretim të Ligjit të Prokurimit Publik që parashtrohen nga auditorët, dhe do të kthejë përgjigje sa më shpejtë që të jetë e mundur; si dhe kurdo që KRPP-ja e vlerëson të nevojshme, njofton ZKA-në për çështje që ndërlidhen me moszbatim të legjislacionit për prokurimin publik nga ana e autoriteteve kontraktuese.

Për zbatimin sa më efektiv dhe efikas të këtij memorandumi të bashkëpunimit të dy institucionet do të caktojnë koordinatorët përgjegjës./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

Rama shkel Ligjin, tejkalon për 325 mijë € kontratën për furnizimin e shkollave me pelet

Published

on

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka nënshkruar jashtëligjshëm një kontratë, së fundmi. Ai ia ka bërë “aminin” tenderit për furnizim të institucioneve arsimore në kryeqytet me pelet, në të cilin vlera e parashikuar u tejkalua për 115 %. Komuna derdhi në arkat e kompanisë “Berveniku” 795 mijë euro.

Thënë ndryshe, 324 mijë euro më shumë sesa që planifikoi kur e hapi aktivitetin e prokurimit më 5 korrik të këtij viti. Diçka e tillë bie ndesh me nenin 19, pika 1, të Ligjit të Prokurimit, i cili specifikon se lejohet tejkalimi i vlerës vetëm deri në 125 mijë euro më tepër, raporton Front Online.

Për 1 ton pelet, komuna ka paguar rreth 500 euro.

Për 1600 në total gjithsej 795 mijë euro.

Me sasitë e kësaj lënde djegëse do të furnizohen për dy muaj shkollat dhe çerdhet publike të kryeqytetit.

Për tenderin kanë aplikuar 5 kompani në total.

Grupi i Operatorëve Ekonomikë “Nazi Travel” dhe “Avicilla” ofertuan më së liri me 670 mijë euro.

Ky çmim i tyre ishte për 125 mijë euro më i ulët sesa i kompanisë fituese, “Avni Murtezi” apo “Berveniku”.

Ofertat e tre operatorëve tjerë ishin më të shtrenjta.

“Front Online” ka pyetur komunën e Prishtinës lidhur mbi tejkalimin e vlerës së kontratës dhe bazën ligjore, por nuk ka marrë përgjigje gjatë ditës së martë.

Ndryshe, Rama u kritikua fort edhe për një tender tjetër.

“Front Online” kishte raportuar se i pari i kryeqytetit ka menduar të themelojë Shërbimin e Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e komunës në koordinim me kompanitë konsulente.

Për këtë arsye më 1 gusht të këtij viti, komuna e Prishtinës, që ai e udhëheq, ka hapur një mega-tender për të cilin ka zotuar hiç më pak se 12 milionë euro.

Continue Reading

Trending