Kanë hyrë në fuqi tri udhëzime administrative për Ndërtim

0

Nga Ligji për Ndërtim kanë dalë tri udhëzime administrative, të cilat janë nënshkruar nga ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferat Shala. Këto udhëzime nuk janë të reja, por kanë dalë me disa ndryshime dhe me emërtime të njëjta, duke i zëvendësuar të kaluarat.

Tri udhëzimet që janë nënshkruar nga ministri Ferat Shala, të cilat mund t’i lexoni duke klikuar mbi to, janë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH -NR.04/2017 PËR KATEGORIZIMIN E NDËRTIMEVE

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.05/2017) PËR MBIKËQYRJE INSPEKTUESE DHE PROCEDURËN PËR LËSHIMIN E CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT

UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPH NR.06/201 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRGATITJEN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE, LEJE NDËRTIMORE DHE LEJE RRËNIMI PËR KATEGORINË E I-rë DHE TË II-të TË NDËRTIMEVE.

Udhëzimet Administrative, sipas kumtesës së lëshuar nga ministria, kanë për qëllim thjeshtësimin e procedurave për aplikim dhe shqyrtim të kërkesave për Kushte Ndërtimore, Leje Ndërtimore dhe Leje Rrënimi.

“Procedurat për aplikim bazohen në kategoritë e ndërtimeve, me ç‘rast kategoritë me rrezikshmëri më të ulët kanë me pak procedura. Njëkohësisht, Udhëzimi Administrativ për mbikëqyrjen Inspektuese përcakton procedurat e mbikëqyrjes inspektuese në mënyrë që të sigurohet se ndërtimi realizohet sipas legjislacionit në fuqi dhe i plotëson kërkesat për siguri, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e qytetareve në përgjithësi”, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here