Connect with us

Infrastrukturë

“Bashkimi Projekt” kërkon 200 mijë euro nga Komuna e Ferizajit për mospërmushje të kontratës

Published

on

Në Departamentin për Çështje Ekonomike në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka përfunduar shqyrtimi gjyqësor në rastin ku “Bashkimi Projekt” Sh.P.K po kërkon 200 mijë euro nga Komuna e Ferizajit për mospërmushje të kontratës.

Përfaqësuesi i “Bashkimi Projekt”, Ard Sheholli ka propozuar që në këtë procedurë të bëhet nxerrja e provës me ekspetizë financiare, për të caktuar dëmin e shkaktuar dhe fitimin e humbur ndaj paditësit, raporton ”Betimi për Drejtësi”.

Në anën tjetër përfaqësuesi i Komunës së Ferizajit, Sami Vranovci ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar si nga baza juridike si dhe nga lartësia e kërkesëpadisë,

I njëjti ka shtuar se lidhur me projektin e pranuar nga i përfaqësuesi i palës paditëse është konstatuar fakti se ky projekt nuk është dorëzuar në asnsjë organ komunal e as vetë paditesja nuk e ka vërtetuar faktin se një projekt i tillë është dorëzuar

Gjykatësi Bajram Miftari nuk e ka aprovuar peopozimin e përfaqësuesit  për nxjerrjen e provës me eskpertizë ekspertize financiare pasi që ka vlerësuar se faktet që do të vërtetoheshin me atë eskpertize nuk janë relevante për vendosjen meritore të kësaj çështje kontestimore.

Ndërsa pas administrimit të provave nga ana e gjykatësit Miftari, përfaqësuesit e palëve në procedurë kanë propozuar që fjalën përfundimtar ta dorëzojnë me shkrim.

Gjykatësi Miftari ka konstatuar se shqyrtimi gjyqësor për këtë çështje ka përfunduar ndërsa palët i ka njoftuar se në afat prej shtatë ditësh duhet ta dorëzojnë fjalën përfundimtare në formë të shkruar.

Ndryshe, sipas padisë së 14 nëntorit 2018, kompania e ndërtimit “Bashkimi Projekt” Sh.P.K ka paditur Komunën e Ferizajit  për mospërmbushjen e kontratës dhe po kërkon 200 mijë euro kompensim dëmi.

Sipas padisë me 13 nëntor 2015 paditësja “Bashkimi Projekt” me të paditurën kanë lidhur marrëveshje për punë ndërtimore për projektin “Trajtimi i ujerave të zeza dhe ujit të pijshëm, përfshirë infrastrukturën ndërlidhëse për territorin e Komunë së Ferizajit”, përmes së cilës marrëveshje janë pajtuar se e paditura e merr përsipër që t’ia bëjë, pagesat paditësit mirëpo nga ana e Komunës së Ferizajit nuk është ekzekutuar asnjëherë asnjë pagesës.

Andaj mbi këtë bazë paditësja po kërkon që të detyrohet e paditura që t’i paguaj vlerën 200,000.00 euro për shkaktimin e borxhit dhe dëmet e shkaktuara si dhe kamatën ligjore./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending