Connect with us

Aktuale

“Përfituesit e ndërtimit” shpërfillën ligjet për zonën e Brezovicës – shkruan Ylber Vokshi Ylli

Published

on

Çështja e ndërtimeve në Brezovicë  ma në fund u aktualizua pas prokurori e shtetit u aktivizua.

Lidhur me ndërtimet me lejet abuzive dhe ato pa leje kam dhanë shumë sugjerime konstruktive në nivelin ministror (MMPH),në nivelin e dëgjimit publik në komisionin parlamentar të Kuvendit të Kosovës si dhe me shkrime publike në shtypin e shkruar kosovar. Për fat të keq e të gjithë neve vërejtjet, sugjerimet e mija nuk janë përfillur.

Shkaktari kryesor i ndërtimeve pa leje në parqet nacionale të ’’Sharit’’ dhe ‘’Bjeshkëve të Nemura’’ gjegjësisht në  zonat turistike nuk janë kushtet e vështira të jetë për të siguruar “kulmin mbi kokë” por paraqitja e një kategorie njerëzish të ashtuquajtur “përfitues ndërtimi” të cilët për interes të tyre material, janë duke vepruar haptas, pasi askush nuk i pengon. Edhe ndërtimet me leje në zonat turistike janë një problem serioz me të cilin duhet me u ballafaquar kjo shoqëri. Kemi raste kur organet përgjegjëse kanë dhënë leje ndërtimi edhe duke abuzuar me hapësirat publike si janë rastet në Brezovicë të Kosovës Kualiteti i zgjidhjeve urbanistike në këto raste duhet rishikuar pasi ato ndërtime me leje të ndërtuara pa kontroll shtetëror kanë shkatërruar mjedisin tonë dhe si të tilla duhet korrigjuar. Në Kosovë janë të freskëta rastet e ndërtimeve me leje duke i lejuar ata që kishin marrë leje ndërtimi të mos respektojnë kriteret specifike të ndërtimit në fshatin turistik të Sharit në Prevallë-Prizren dhe ai i “Qendra për punë protokollare dhe administrative” në Gërmi të Prishtinës.

A do të ndryshon tani diçka pozitivisht kur tani janë ndërrua pushtetet vetëm koha do të t

Se si kemi vepruar në ndërtimin e  “FSHATIT TURISTIK” të Prevallës ku kishte dyshime se ishte  involvuar kreu ma i lartë Komunal,Qeveritar dhe Shtetëror  porse u hesht me pasoja të mëdha.

Prevalla e vërteta e heshtur

Shkas për të shkruar një vështrim të tillë janë informatat që qarkullojnë në opinion dhe media  për REVIDIMIN apo ANULIMIN e një leje ndërtimi për 2“FSHATIN TURISTIK” të Prevallës sipas të komunitetit lokal i cili është anashkaluar gjatë tërë procesit të vendosjes,për atë kanë reaguar shumë përfaqësues lokal dhe ndërkombëtar.

Me kërkesën e Kuvendit Komunal të Prizrenit, MMPH në mënyrë solemne

“I dorëzoi kryetarit të komunës së Prizrenit, udhëzuesin për kushtet e përkohshme të rregullimit të zonës së Prevallës në Parkun Nacional në malet e Sharrit” nga ana e ministrit Ardian Gjini në prill 2006. Atë ditë në mënyrë triumfale deklarohet se “dobitë nga Prevalla do të jenë të shumta jo vetëm për komunën e Prizrenit, por edhe për tërë Kosovën. Mendojmë që të investojmë në këtë zonë, nuk kemi ndonjë projekt konkret, por fillimisht do të insistojmë që të ndërtojmë një fshat turistik,” ishin fjalët e Eqrem Kryeziut atëherë.

Duhet theksuar se kjo zonë i takon Parkut Nacional të maleve të Sharrit i cili është shpallur që në vitin 1986,e për të cilin ekziston një ligji i cili ende nuk është ndryshuar pasi nuk ka pasur “interes” nga ana e ish strukturave udhëheqëse në Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).

Komuna e Prizrenit kishte përpiluar dokumentacionin teknik me pretendime sipas LPH dhe ligjeve të tjera që i përkasin kësaj fushe, akteve nënligjore aktuale si dhe sipas udhëzuesit të marr nga ana e MMPH. Koha (qershor 2006) për të përgatitur këtë dokumentacion ishte tmerrësisht e shkurtë vetëm për anën teknike duke mos marr parasysh të gjitha fazat që kërkon përpilimi i këtyre dokumenteve e posaçërisht pjesëmarrjen dhe shpronësimin (eksproprijimin) e tokës.

Komuniteti i Luginës së Zhupës si dhe të gjithë pjesëmarrësit tjerë është dashur të marrin pjesë në procesin e përgatitjes së këtij dokumenti hapësinor në përputhje me legjislacionin aktual në fuqi. Ndoshta janë “trimëruar” nga eksperienca e mëparshme kur Asambleja Komunale e Prizrenit në mënyrë të kundërligjore ka aprovuar dokumente të Planifikimit Hapësinor të nivelit komunal (përkujtoni PRRU).

Asambleja Komunale e Prizrenit pas shqyrtimit të propozimit të grupit të ekspertëve ka marrë vendimin mbi miratimin e planit të përkohshëm rregullues urban? të Zonës së Prevallës në Parkun nacional “Malet e Sharrit” me nr 01/011-35 të dt 22.06.2006. Si mundet komuna me marr vendim, kur ministria (MMPH) është përgjigjes për atë territor e për atë i ka edhe organet ekzekutive të parkut nacional,drejtorin e parkut me ekspert të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës.

MMPH,gjegjësisht përfaqësuesit e sajë kanë qenë të obliguar të respektojnë këto ligje si dhe “Udhëzuesin për kushtet e përkohshme të rregullimit të zonës së Prevallës në Parkun Nacional në malet e Sharrit” të cilin e ka përpiluar vetë   i ministrisë,ashtu nuk është vepruar si duket për disa interesa të çuditshme e duke i shkaktuar dëme të pa riparueshme asaj zone si dhe tërë shoqërisë Kosovare .

Vetëm kërkesa legjitime për të bërë raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) do të ishte aduti kryesor për plotësimin e dokumentacionit për atë projekt shumë të rëndësishëm.

Për këtë zyrtarët e MMPH gjatë procedurës se  dhënies së “Autorizimit për këtë projekt Urbanistik” kanë pasur kohë të mjaftueshme nga qershori 2006 por nuk kanë vepruar,me siguri nga mosdija. Atëherë kur është dashur në shtator 2006,Sekretari permanent Muhamed Aliu, si përgjegjësi kryesor nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor MMPH).  pas shqyrtimit të kërkesës të KK Prizren ka marrë vendim duke e aprovuar kërkesën e KK Prizrenit me nr 06/2446/1 të dt 04.09.2006. Njeriu i cili është i obliguar të respekton dhe zbaton ligjin është shkelësi kryesor i tij (sekretari permanent i MMPH) me vendime të pa përgjegjshme. Këso lëshimesh janë të shumta nga ana e tij si janë rastet e shumta të VNM e ato më eklatante janë ai i “Gërmisë – Qendra protokollare” ndërtimi i paraparë i Termocentralit “Kosova C”,pëlqimet për antenat e ndryshme të telefonisë që e kanë kapluar Kosovën etj. Si duket ka vepruar edhe sipas “urdhrave” të grupeve të ndryshme të interesit.

Për të gjitha këto parregullsi kanë reaguar faktorët vendore dhe ndërkombëtare por asgjë nuk ka ndalur ata të cilët kishin qëllim vetëm përfitimet e mjera materiale në degradimin total të asaj zone shumë të rëndësishme e cila është e mbrojtur me ligje.

Absurdi ma i madh ishte kur zyrtarët ma të lartë shtetëror të Kosovës në  prill 2007 solemnisht vunë gur-themelin e fshatit turistik në Prevallë të Prizrenit, pjesë që i përket  Parkut Nacional të maleve të Sharrit. Gurin themeltar të këtij fshati, të parit fshat malor në Kosovë, u vunë,por dilemat mbetën. Kryetari i Kosovës,me këtë rast tha se kjo iniciativë e marrë nga komuna e Prizrenit dhe MMPH-ja është për tu përshëndetur,si duket i mungonin informatat e duhura nga varësit e tij.

Kishte vërejtje serioze me shkrim,para solemnitetit, fillim i muajit prill,nga ana e ndërkombëtarëve (OSCE-shkresa dhe aneksi i sajë) në adresë të ministrit Ardian Gjini dhe MMPH-së për këtë projekt i cili nuk kishte respektuar procedurat ligjore. Vërejtjet konsistonin në:

  • Iniciativa ilegale e projektit?
  • Pjesëmarrja dhe shqyrtimi publik i banorëve të Prevallës neni 19 LPH
  • “Frikësimi i komuniteti lokal” nga kush?
  • Si janë bërë procedurat e shpronësimi (eksproprijimit)?
  • A ka transaksione të dyshimta,
  • A janë regjistruar ndryshimet e pronësisë në kadastër?.
  • A është respektuar pronësia individuale-private
  • Sa ditë ka qenë prezantimi i dokumentit në Prizren me 08. 06.2006
  • Si është vepruar me lirimin nga komunalit (taksat),mospagesa e tyre sipas cilit ligj apo kriter.

Ato nuk u përfillën nga ministria (MMPH),ndërtimet  private vazhduan e sot e kemi situatën e tillë ku kërkohet ndryshimi i gjendjes së krijuar në teren Nëse do të ishte vepruar sipas rregullave ekzistuese nga ana e zyrtarëve të lart të MMPH atëherë nuk do të kishim këtë situatë me këto kërkesa ,nga ana e komunitetit.

Jetojmë në shekullin 21,metodat e vjetra të planifikimit konvencional me ndalesa janë të tejkaluara, sot bota preferon planifikimin hapësinor strategjik me respektimin e ligjeve në fuqi. Por gjatë përpilimit të dokumentacionit si dhe procedurave tjera në rastin konkret nuk janë përfillur ligjet dhe standardet vendore dhe ndërkombëtare në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban,kjo ka qenë e domosdoshme por nuk është vepruar.

Situatë e ngjashme ishte edhe ajo me qendrën rekreative-sportive në Zapluzhë K.K.Dragash. Pasi ata kishin bërë kërkesën për VNM në gusht 2006,ekzistonte nga ana e ministrisë arsyeja-dëshira të lejohej një kompleks i tillë pasi ekzistojnë kushtet natyrore,natyrisht pas plotësimit të kushteve minimale paraprake të cilat iu janë treguar me shkrim përfaqësuesve të komunës. Sa kamë unë dijeni ende nuk është ndërmarr diçka konkrete në këtë lokacion shumë atraktiv për tërë Kosovën.

Qëllimi  ishte krijimi i qendrave rekreative-sportive duke respektuar të gjitha rregullat dhe standardet vendore dhe ndërkombëtare  e jo vetëm shpërndarja dhe tregtimi i tokës “të shpallur ndërtimore” duke respektuar vetëm interesat individuale e duke anashkaluar interesin e përgjithshëm shoqëror si është vepruar në rastin e Prevallës pa dhanë askush përgjegjësi ndoshta morale nëse e kanë atë. Për fat të keq veprimet e tilla janë prezentë dhe shihen qartë nga reaksionet e banorëve të zonës me ndërtimet të cilat si duket nuk janë përcjell dhe monitorua nga ata që e kanë obligim ligjor.

Në kushtet e ekonomisë së mirëfilltë të tregut këto qëllime do të ishin të arritshme e jo me atë çka është duke ngjarë në Kosovë ku dominon një anarki totale në të gjitha fushat e jetës e fajtor për këtë jemi vetë ne. Vetëm puna e përkushtuar profesionale dhe menaxhimi adekuat i pavarur nga politika,e i pasuruar me dituri të reja do ta shpie këtë shoqëri përpara.

Prishtinë                                                            arch. Ylber Vokshi-Ylli

01.04.2008                                                               arkitekt i pavarur

Ish zyrtar i lartë në  MMPH në Departamentin e Planifikimit Hapësinor.

Aktuale

Kompanitë do t’i drejtohen Gjykatës Komerciale në vend të Organit Shqyrtues të Prokurimit

Published

on

Rreth 800 është numri i lëndëve të cilat Bordi i Organit Shqyrtues të Prokurimit nuk do t’i trajtojë.

Kimete Gashi, anëtare e bordit të ri, ka thënë për emisionin e ekonomisë, Portofol në Klan Kosova FM, se ankesat që janë dorëzuar për mbi një vjet, sa OShP s’kishte bord, janë vlerësuar si të papërshtatshme.

“Bordi ka vendosur që nuk ka pas kompetencë që t’i trajtojë ato. Secilin operator e kemi njoftuar dhe ata tash mund t’i drejtohem Gjykatës Komerciale”, është shprehur Gashi.

“Afërsisht kanë qenë 800 lëndë që i kemi gjetur që kanë qenë të parashtruara si ankesa”.

Gashi ka theksuar se synimi si bord i ri është që të punojnë në formën më të drejtë.

“Misioni i bordit është që dera e OShP-së të jetë dera më e besueshme e çdo operatori ekonomik dhe çdo personi fizik ose subjekt ekonomik që mendon se i është shkelur një e drejtë”.

Continue Reading

Aktuale

Si e ndryshuan Gratë Arkitekturën në Amerikë?  

Published

on

Në kohën e këtij shkrimi, e ardhmja për gratë në Shtetet e Bashkuara duket e zymtë. Përmbysja e Roe kundër Wade nga Gjykata e Lartë e SHBA nuk do të thotë vetëm se gratë në të paktën 20 dhe deri në 30 shtete nuk do të jenë në gjendje të zgjedhin kur dhe nëse do të durojnë shtatzëninë dhe lindjen e fëmijëve.

Do të thotë gjithashtu se disa prej tyre nuk do të jenë në gjendje, për shembull, të lënë një punë të keqe, sepse u duhen para për të rritur fëmijën që nuk donin të kishin. Do të thotë se ata nuk do të jenë në gjendje të largohen nga një marrëdhënie në të cilën nuk duan të jenë më, sepse duhet të ndajnë detyrat e kujdesit për fëmijët. Kjo do të thotë se ata mund të vdesin nëse shtatzënia e tyre përfundon me një abort, trajtimi për të cilin është zgjerimi dhe kuretazhi, njësoj si një abort i vonshëm. Kjo do të thotë se, afërsisht në gjysmën e këtij vendi, gratë nuk kanë kontroll të plotë mbi fatet e tyre.

Politika bashkëkohore është një kornizë thellësisht e padrejtë përmes së cilës mund të rishikohen dy libra të botuar së fundmi për gratë në arkitekturë – Gratë që ndryshuan arkitekturën dhe zgjerimin e fushës së arkitekturës – por duke e bërë këtë ofron një mundësi për të vërejtur se si të kuptojmë dhe mbështesim më së miri betejat e grave sot.

Vëllimi i parë (The Women) është një koleksion i profileve të shkurtra të më shumë se 144 arkitektëve që janë gra. Ajo merr një qëndrim të ndërgjegjshëm revizionist; redaktori Jan Cigliano Hartman pretendon në parathënien e saj se “do të ndryshojë historinë e arkitekturës, duke sjellë arkitektet femra në narrativën qendrore”.

E dyta (Fusha e Zgjeruar) nuk është një koleksion njerëzish por projektesh; redaktorët deklarojnë paraprakisht se ata “parashikuan që ky libër do të ishte një koleksion prej 40 projektesh që ndodhin të hartohen nga gratë”.

Dëshira që ky tipar i përbashkët të shfaqet si një rastësi kur në fakt ishte një zgjedhje e qëllimshme pasqyron një shqetësim me kategorinë e “gruas arkitekte”, një e dhënë se ka diçka që nuk është plotësisht e drejtë me vendosjen e kësaj kategorie dhe mbajtjen e saj si të rëndësishme. . Ky shqetësim është i pranishëm në të dy vëllimet; në The Women, shfaqet si një sugjerim i përsëritur i deklaratës së Dorte Mandrup se ajo nuk është “një arkitekte femër”, por thjesht, “një arkitekte”. Në vend që të hetojnë këtë shqetësim, të dy vëllimet kalojnë drejt e në të.

Sigurisht, nuk po them që njerëzit e paraqitur në këto vëllime nuk duhet të festohen si individë. Shumë prej tyre kapërcyen vështirësitë personale dhe seksizmin shoqëror për të arritur sukses profesional. Kjo është e lavdërueshme.

Por ne nuk duhet të biem në grackën e të besuarit se gratë individuale që fitojnë pushtetin nën një sistem thellësisht të padrejtë është mirë për të gjitha gratë. Të ngatërrosh arritjet personale me përparimin kolektiv është naive në rastin më të mirë, cinike në rastin më të keq dhe e dëmshme në të gjitha rastet.

Pas leximit të të dy librave, zbuloj në secilin një shpresë se gratë do ta shohin veten të përfaqësuar dhe do ta dinë se është e mundur që ato të arrijnë atë që kanë bërë gratë në faqet e tyre. E kam të vështirë të imagjinoj një grua të tillë. Gratë nuk kanë nevojë për libra për gra arkitekte për të kuptuar se ato mund të jenë gjithçka që duan, se mund të bëjnë gjithçka që duan.

Në atë fushë loje, feminizmi tashmë ka pasur sukses. Gratë e dinë se janë të afta. Ne kemi nevojë vetëm për të drejtat themelore të njeriut.

Marianela D’Aprile është një shkrimtare në Brooklyn./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

“I dyshimtë dhe favorizues”, tenderi për “Arkitektin e kryeqytetit”

Published

on

Tenderi në vlerë prej 12 milionë euro për “Konsulencë për themelimin e Shërbimit të Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e Komunës së Prishtinës”, po i duket i “dyshimtë dhe “favorizues” Lëvizjes Vetëvendosje.

Shefi grupit të asamblistëve të LVV-së në Komunën e Prishtinës, Gëzim Sveçla në konferencën për media, tha se kjo kontratë është e dyshimtë, pasi ka kosto tejet të lartë dhe është favorizuese pasi është fushë e njëjtë profesionale me atë të kryetarit të komunës, Përparim Rama, raporton Shqip.com.

Ai tha se komuna ka shumë probleme të tjera të cilat janë më emergjente.

“Veprime abuzive siç është rasti me tenderin për konsulencë, nuk është që s’e kemi pritur, por jo kaq shpejt. Pra, ka keqmenaxhim dhe rezultate zero nga kryetari Rama. Janë bërë tetë muaj, për këtë periudhë dhe lajmi më i mirë është se kryetari Rama ka mbaruar mandatin 20 për qind. Kryetari Rama nuk ka as vizion dhe vullnet për t’i zgjidhur problemet e shumta të qytetarëve të Prishtinës, pra asgjë nga premtimet e dhëna nuk kanë nis të zbatohen”, tha ai.

Tenderi është shpallur përmes procedurës së kufizuar. Ndërsa kohëzgjatja e kontratës do të jetë 36 muaj.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 31 gushti. Sipas njoftimit, në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidatë do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate.

Në dosjen e tenderit thuhet se qëllimi i këtij projekti është krijimi i hartës unike të planifikimit të kryeqytetit, krijimi i bazave te shënimeve, krijimi i bazës së sistemit gjeografik të informacionit, krijimi i rregulloreve dhe manualeve të nevojshme për funksionimin e pakove programore për përcjelljen e lejeve, ndërtimeve, mirëmbajtjeve, tatimit dhe shërbimeve komunale dhe krijimi i sistemit interaktiv online të komunikimit me qytetarët./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending